Opcons årsredovisning för 2013

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons årsredovisning för 2013 och revisionsberättelse har publicerats och finns tillgänglig på bolagets webbplats www.opcon.se

Revisionsberättelsen avviker från standardformulering och innehåller en särskild upplysning.

För ytterligare information:

  • Rolf Hasselström, koncernchef och vd: 08-466 45 00, 070-594 79 60
  • Niklas Johansson, vice vd, Investor Relations: 08-466 45 00, 070-592 54 53
  • Claes Palm, vice vd och ekonomidirektör: 08-466 45 00, 070-545 04 95

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 150. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm.

Koncernens affärsområde Renewable Energy arbetar med kompressorteknik, framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam och annan återvinningsindustri, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Informationen i denna årsredovisning är sådan som Opcon AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 8 april 2014, kl. 13.00 (CET).

Taggar:

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.