SEM avvecklar olönsamma produkter

Report this content

SEM AB avvecklar olönsamma produkter SEM AB, dotterbolag till börsnoterade Opcon AB, upphör med tillverkningen av en tändsystemstyp avsedd för en exportkund till följd av vikande volymer och höga produktionskostnader. Avvecklingen innebär engångskostnader i storleksordningen 5 miljoner kronor. Kostnaderna belastar resultatet för fjärde kvartalet 2002 och därmed också koncernresultatet för Opcon, vilket bidrar till att ett positivt resultat för fjärde kvartalet ej kan uppnås. Kostnaderna består till största delen av nedskrivning av produktionsutrustning och material. Omställningen i produktionen innebär att antalet anställda minskas med cirka 20 personer under andra kvartalet i år. SEM AB:s satsning på produkter och system som anpassas till nya kommande miljökrav bland annat när det gäller minskade utsläpp från exempelvis småmotorer påverkas inte. Organisationsförändring inom Opcon Koncernen driver för närvarande flera stora och strategiskt viktiga projekt vad gäller utveckling, synergieffekter mellan dotterbolagen och allianser med andra företag. Opcons styrelse har fattat beslut om att inrätta en ny funktion i Opcon med ansvar för tekniska frågor inom koncernen. Lars-Olof Ottosson, tidigare vd för SEM AB, har fått uppdraget som bland annat omfattar koncernansvar för patentärenden, ledning av gemensamma projekt på koncernnivå, koordinering av teknikallianser och utveckling av licensaffärer. Till tillförordnad vd för SEM AB har Svein Valheim utsetts. Han är sedan tidigare vd för Opcons dotterbolag REAC AB (fd SEM Drive AB). ........................................................................ Frågor i anledning av pressmeddelandet besvaras av Sven G. Oskarsson, koncernchef för Opcon, tel 0532-611 30, mb 070-625 81 21. Göran Falkenström, ekonomidirektör och vice vd Opcon, tel 0532-611 22, mb 070-330 05 02. Lena Karlsson, informationschef Opcon, tel 0532-611 34, 070-326 74 03. Se även Opcons hemsida www.opconab.com ........................................................................ Opcons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra system och produkter som medverkar till att generera ren och miljövänlig kraft. Opconkoncernen består från första januari 2003 av SEM AB, REAC AB, Opcon Autorotor AB, Laminova AB och Opcon Inc. Bolagen har tillsammans cirka 315 anställda i Åmål, Nacka, Sollentuna, Eskilstuna och USA. Inom koncernen tillverkas tänd- och motorkontrollsystem, elektromekaniska manöverdon, skruvkompressorer och värmeväxlare. De flesta kunderna återfinns inom fordons-, småmotor- och verkstadsindustrin. Opcon AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1998. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/15/20030115BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/15/20030115BIT00500/wkr0002.pdf

Dokument & länkar