Styrelsen i Trention fastställer avstämningsdagen för utdelning av aktierna i Pilum AB

Enligt tidigare offentliggörande beslutade extra bolagsstämma i Trention AB (”Trention”) den 27 september 2016 om vinstutdelning i form av bolagets samtliga 3 788 001 aktier i Pilum AB (”Pilum”), med bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdagen.

Styrelsen i Trention har nu beslutat att fastställa avstämningsdagen för utdelning till den 11 oktober 2016. Aktierna i Pilum delas ut till Trentions aktieägare i proportion 1:1 till varje enskild aktieägares innehav i Trention på avstämningsdagen för utdelningen, varvid aktieägare för varje aktie i Trention erhåller en aktie i Pilum. Utöver att vara registrerad som aktieägare i Trention på avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Pilum.

Sista dag för handel med aktier i Trention inklusive rätt att erhålla aktier i Pilum är den 7 oktober 2016 och första dag för handel med aktier i Trention exklusive rätt att erhålla aktier i Pilum är den 10 oktober 2016.

Aktierna i Pilum handlas under kortnamnet PIL med ISIN-kod SE0008966014 på Nasdaq First North Premier.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Gabrielsson, Styrelseordförande Trention AB, Tel: 070-775 83 20
mats.gabrielsson@trention.se

William Heigard, CFO Trention AB, Tel: 070-912 45 27
william.heigard@trention.se

Denna information är sådan information som Trention AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2016 kl. 08.30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar