Tvist med anledning av tidigare verksamhet i Trention AB (publ)

Report this content

Under 2016 förändrade Trention AB (publ) verksamheten signifikant och avyttrade samtliga dotterbolag inom energi- och miljöteknik. Idag investerar Trention i och erbjuder krediter till företag.  

Under 2008 ingick ett numera avyttrat dotterbolag ett garantiavtal med ett försäkringsbolag förenat med ett projekt inom den gamla verksamheten. Under 2017 utbetalade försäkringsbolaget ut ett garantibelopp till den kund som var motpart i projektet vilket försäkringsbolaget nu kräver att Trention skall erlägga. Beloppet uppgår till 363 858 EUR, motsvarande ca 3 700 000 kronor. Trention har bestridit kravet.

Trention har inte gjort någon reservering i bolagets räkenskaper med bakgrund av de bedömningar som gjorts av bolaget själva och dess advokat i ärendet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

William Heigard, Verkställande direktör i Trention, Tel 08 – 510 147 00
william.heigard@trention.se