Talentic AB har beviljats undantag av Eminova Partners AB från skyldigheter enligt lock up-avtal

Report this content

Erbjudandet till allmänheten att teckna aktier i Triboron International AB (publ) (”Triboron” eller Bolaget”) inför noteringen på Nasdaq First North blev kraftigt övertecknat. I samband med erbjudandet i ingick ledande befattningshavare och styrelseledamöter som är aktieägare samt vissa större aktieägare avtal vilket innebär en förbindelse att avstå från att sälja aktier efter att erbjudandet genomförts (s.k. ”lock up”). Sammantaget omfattas 13 462 324 aktier av lock up.

Eminova Partners AB kan medge undantag från ingångna lock up-åtaganden. Medgivande av undantag från ingångna lock up-åtaganden avgörs från fall till fall och kan vara av såväl per­sonlig som affärsmässig karaktär. Sådant undantag har Eminova Partners AB beviljat och Talentic AB, ett bolag 100% ägt av Thomas Lindskog som är Triborons CTO, har därvid erhållit rätt att avyttra 109 406 B-aktier i Triboron.

Undantaget beviljas mot bakgrund av att ett antal investerare i erbjudandet i förväg hade gjort teckningsåtaganden. En stor del av dessa åtaganden gjordes genom ett föremissionslån som inbetalades i förväg och där investerare åtagit sig att konvertera kapitaldelen av detta lån till aktier i samband med erbjudandets genomförande. Låneräntan på föremissionslånen kunde betalas i aktier alternativt kontant av Bolaget. Bolaget vill nu tillgodose de långivare som önskar kvitta sin ränta mot aktier utan att det förändrar erbjudandet eller späder ut ägandet i Bolaget.

Som ett led i detta har Talentic AB erbjudit sig att sälja lika många av sina aktier för samma pris som i Erbjudandet, dvs 8,80 kronor eller maximalt 109 406 B-aktier, som föremissionslångivarna skulle äga rätt till om räntan skulle kvittas. Således betalar Triboron överenskommen ränta till föremissionslångivare genom kontant betalning och samtidigt hänvisas dessa föremissionslångivare till Talentic AB som säljer därvid motsvarande antal aktier till långivarna.

Talentic AB förbinder sig att inte avyttra mer aktier under en period av 12 månader från och med den 8 april 2019. Information om lock up-avtalen har tidigare offentliggjorts genom Triborons prospekt daterat den 8 mars 2019.

Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2019 klockan 08:30 CET.

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com

eller besök www.triboron.com

Om Triboron International AB (publ)

Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Prenumerera

Dokument & länkar