Triboron offentliggör slutligt utfall – företrädesemissionen tecknad till 183%

Report this content

Det slutliga utfallet i Triboron AB:s (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) visar att företrädesemissionen är kraftigt övertecknad. Genom företrädesemissionen kommer Triboron att tillföras cirka 12,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

I företrädesemissionen tecknades 6 586 366 units med stöd av uniträtter, motsvarande 77 procent av antalet erbjudna units. Varje unit består av en aktie av serie B och en tecknings­option av serie 2020/2023:2. Därtill har teckningsanmälningar mottagits för teckning utan stöd av uniträtter motsvarande cirka 106 procent av antalet erbjudna units. Företrädesemissionen är således övertecknad (183 procent) och de garantiåtaganden som erhållits från en grupp investerare har inte utnyttjats.

Triboron kommer genom företrädesemissionen att tillföras 12,8 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,9 miljoner kronor. Genom företrädes­emissionen kommer antalet aktier i Triboron att öka med 8 553 545 st och därefter uppgå till 34 214 180 st. Därtill utges 8 553 545 st teckningsoptioner med villkoret att tre teckningsoptioner ger möjlighet att teckna en ny aktie senast under juni 2023. Om teckningsoptionerna utnyttjas till fullo tillförs ytterligare 2 851 182 st B-aktier.

De som har tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas sådana och aviseras nu i enlighet med de principer som angetts i det memorandum som offentliggjorts med anledning av företrädesemissionen. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant senast på likviddagen, den 15 januari 2021, i enlighet med instruktionerna i avräknings­notan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att pågå tills de nya B-aktierna har registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske 3-4 veckan i januari, och de nya stamaktierna förväntas börja handlas på Nasdaq First North kort därefter.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som följer av svensk rätt.
 

För ytterligare information, kontakta:

Pär Krossling, VD
Tel: +46 8 643 10 00
E-post: par.krossling@triboron.com
 

Caroline Jonsson Cederling, CFO
Tel:
+46 73 951 07 76
E-post: caroline.cederling@triboron.com
eller besök www.triboron.com

Om Triboron International AB (publ)

Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Det slutliga utfallet i Triboron AB:s (publ) visar att företrädesemissionen är kraftigt övertecknad. Genom företrädesemissionen kommer Triboron att tillföras cirka 12,8 miljoner kronor före emissionskostnader.
Twittra det här