Triboron publicerar rapport över andra kvartalet 2019

Report this content

    • Nettoomsättningen uppgick till 237 (407) TSEK.
    • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 104 (173) TSEK.
    • Övriga rörelseintäkter uppgick till 15 (17) TSEK.
    • Rörelseresultatet uppgick till -4 393 (-2 871) TSEK.
    • Resultatet efter skatt uppgick till -4 393 (-2 936) TSEK.
    • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,19 (-0,14) SEK.
    • Det operativa kassaflödet, som exkluderar engångsutgifter uppgående till 2 682 TSEK hänförligt till noteringen på First North, uppgick till -3 329 (-2 294) TSEK.
    • Kassaflödet från den löpande verksamheten (inklusive engångsutgifter) uppgick till -6 011 (-2 294) TSEK.
    • Likvida medel per 30 juni 2019 uppgick till 19 556 (7 302) TSEK.

VD Pär Krossling kommenterar:
Triboron har nu avslutat sitt första kvartal som noterat bolag på Nasdaq First North. Vi fortsätter att bygga bolaget och strävar efter att uppnå våra finansiella mål om att inom fem år ha en årlig omsättning på 400 Mkr med en EBITDA-marginal överstigande 50 procent och därefter med en tillväxt om cirka 20 procent per år.

Våra intäkter är fortsatt begränsade, även om vi under det gångna kvartalet erhållit några mindre ordrar, bland annat från Future2Green.

Vi fortsätter att ta steg framåt i våra diskussioner med ett antal stora bränsletillverkare. Som jag tidigare kommunicerat, är dessa potentiella affärer komplexa och tar lång tid att genomföra.

Triboron befinner sig i ett tidigt skede av kommersialiseringsfasen. Vi verkar i en konservativ bransch med långa säljcykler som innefattar verifieringstester.

Efter kvartalets utgång, fick vi det nya avtalet med vår distributör Fuellink på plats. Avtalet innebär att Fuellink blir Triborons föredragna distributör av bolagets produkter i Sverige och Norge. Fuellink har även, inom ramen för det nya avtalet, lagt en order på Triborons produkter för 1,5 Mkr som kommer att börja levereras under andra halvåret 2019. Vi fick även en mindre order från Goat Fuels, som marknadsför sina bränslen med tillägget ”Lubricated by Triboron Fuel Formula”.

Den 1 augusti tillträdde Dr. Ian Field sin tjänst som ny CTO för Triboron. Jag är oerhört nöjd med att få in en resurs av Dr. Ian Fields kaliber. Han har en gedigen erfarenhet av additivteknologi och är mycket välrenommerad i branschen. Det stärker vår tekniska trovärdighet och möjliggör en stark plattform för vidareutveckling av vår teknologi och expansionen av vårt produktsortiment

Det är sommar i Sverige och debatten går hög om hur vi behöver minska förbränningen av fossila bränslen för att uppnå de internationellt överenskomna klimatmålen. Triboron har en teknologi som kan åstadkomma stora och verifierbara miljövinster redan idag. Jag är övertygad om att såväl företag som politiker kommer att omfamna alla åtgärder som kan bidra till minskad klimatpåverkan. Vår teknologi kan bidra med 3-5 procents utsläppsminskning. Det kan låta lite, men applicerat på världens största marknad – bränslen till förbränningsmotorer, motsvarar detta enorma siffror räknat i ton koldioxidutsläpp.

Sakta men säkert flyttar vi fram Triborons positioner med nya kunder, ytterligare nyckelpersoner samt vidare diskussioner och förhandlingar med såväl bränsleproducenter och transportföretag som distributörer av våra produkter.  

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019 klockan 08:00 CET.
 
Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Rapporten i sin helhet finns att läsa på http://www.triboron.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/

Om Triboron International AB (publ)

Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar