Triboron publicerar rapport över andra kvartalet 2023

Report this content

Konsolidering av förvärvade bolag och stark inledning på 2023

         Förvärven av Tekat och Elite Oil framgångsrikt genomförda

         De förvärvade bolagen konsolideras under en månad i kvartal 2

         Bred portfölj av miljöförbättrande produkter till flera marknader

         Stark tillväxt och proforma omsättning närmare 55 Mkr under H1

Kvartal 2: 1 april – 30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 990 (222) TSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 721(-2 945) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 988 (-2 947) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,05 (-0,06) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten  (inklusive emissionskostnader av engångskaraktär)
  uppgick till -6 199 (-2 360) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 6 386 (3 062) TSEK.

Halvåret: 1 januari – 30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 011 (276) TSEK för halvåret.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (20) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 889 (-6 169) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5 185 (-6 171) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,09 (-0,12) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten (inklusive emissionskostnader av engångskaraktär)
  uppgick till -7 842 (-8 372) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 6 386 (3 062) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • Triboron ingår köpeavtal avseende förvärv av bolag och kallar till extra bolagsstämma för två riktade nyemissioner (se PM 2023-04-17).
 • Substantiella ordrar för Tekat Ltd (se PM 2023-06-30).
 • Extra bolagsstämma i Triboron beslutade om ändring av bolagsordning avseende antal aktier och aktiekapital och om riktad kontantemission av aktier av serie B (se PM 2023-05-22).
 • Triboron tillträder tidigare offentliggjorda förvärv (se PM 2023-06-30).
 • Årsstämma den 30 juni beslutade om bl a nyval av revisionsbolaget BDO Mälardalen AB med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor samt om införande av ett prestationsbaserat incitamentsprogram 2023 för medarbetare i bolaget (LTI 2023) (se PM 2023-06-30).

VD Pär Krossling kommenterar:

Triboron har framgångsrikt genomfört de under våren annonserade förvärven inom additivteknologi och smörjmedel, vardera med starka produkter och etablerade försäljnings­kanaler både i Sverige och utomlands. Den nya koncernen uppvisar stark tillväxt under första halvåret. Om vi hade konsoliderat förvärven under hela första halvåret 2023, hade vår omsättning uppgått till närmare 55 miljoner kronor, jämfört med ca 45 miljoner kronor för motsvarande period 2022.

Triborons mål är att bli en ledande aktör inom grön teknologi för att förädla bränslen och oljor som idag ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser, och vi kan nu utveckla verksamheten utifrån en betydligt större och bredare plattform än tidigare.

Vi ska växa huvudsakligen organiskt, men kommer också att utvärdera potentiella kompletterings­förvärv som kan förstärka vår produktportfölj och geografiska närvaro. Triboron har en stabil plattform för att kunna leverera en, i flera bemärkelser, hållbar försäljningstillväxt och goda resultat under de kommande åren.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2023 klockan 08:00 CET.

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Robert Thorén, CFO | +46 73 353 76 09  robert.thoren@triboron.com

Rapporten i sin helhet finns att läsa på http://www.triboron.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/

Om Triboron International AB (publ)

Triboron är en svensk koncern inom miljöteknik som utvecklar och marknadsför produkter via moderbolaget Triboron International AB, dotterbolagen Elite Oil AB och Tekat Ltd samt intressebolaget Incendio AB.

Triboron utvecklar och säljer en effektiv additivteknologi som kan användas i bränslen, oljor och fetter i ett brett spektrum av fordon och maskiner. Produkterna bygger på en unik, patenterad teknik för att minska mekanisk friktion, motverka bakteriebildning och förbättra rengöring i förbränningssystem.

Koncernen erbjuder och utvecklar produkter som ger och omedelbara och kostnadseffektiva positiva miljöeffekter bland annat genom reducerad bränsleförbrukning och emissioner. Triboronkoncernens teknologier och produktfamiljer är resultatet av omfattande forskning, laboratorietester och test i fält.

Taggar:

Prenumerera