Triboron publicerar rapport över tredje kvartalet 2021

Report this content

Kvartal 3: 1 juli – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 77 (165) TSEK.
 • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 73 (110) TSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 (239) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 083 (-3 017) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 083 (-3 020) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,12 (-0,12) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 503 (-1 520) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 2 544 (4 655) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • I samarbete med Emissions Analytics (Storbritanniens ledande testinstitut) har produkttester utförts genom sk RDE (Real Driving Emissions). Testerna, som utförs genom att standardbilar körs på vanliga vägar, visar på betydande effekter både vad avser minskad bränsleförbrukning och minskade CO2 utsläpp.
 • Triboron har fått ett godkännande från patentverket i Indien avseende metoder för att hindra mikrobiell tillväxt i förnyelsebara bränslen med hjälp av bolagets teknologi.
 • Pierce Group har lagt en pilotorder på 123 KSEK, leverans under det fjärde kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Triboron har tecknat ett avtal med Altus Sjömacken Vaxholm AB, som kommer att marknadsföra och saluföra sitt bränsle förstärkt med Triborons bränsleteknologi på sin flytande bränslestation ”Sjömacken Vaxholm” direkt från pump.

VD Pär Krossling kommenterar:

Omsättningen under kvartalet var lägre än under motsvarande kvartal föregående år. Detta förklaras främst av lageruppbyggnad hos våra distributörer, som lade förhållandevis stora beställningar under kvartal två. Vår senaste distributör, Pierce Group, lade under september en pilotorder som kommer att faktureras under det fjärde kvartalet.

Vi för många diskussioner med potentiella kunder. Hittills har det hänt mest på distributörssidan, vilket medfört att våra produkter nu marknadsförs i över 16 länder i Europa. Utöver det har vi ett antal projekt och samarbeten med olika bränslebolag om hur vi kan förbättra deras nuvarande och kommande bränslen. Triborons teknologi behövs i den pågående klimatomställningen.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 klockan 08:00 CET.

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

Rapporten i sin helhet finns att läsa på

http://www.triboron.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/


 

Om Triboron International AB (publ)

Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Triboron publicerar rapport över tredje kvartalet 2021
Twittra det här