Avtal med Timcal

PRESSMEDDELANDE · Tricorona Mineral, vars dotterbolag Woxna Graphite är ägare till den största kända grafitreserven* i Europa, har tecknat avtal om ett långtgående forsknings- och utvecklingssamarbete med Timcal Ltd, ett av världens ledande grafitföretag. · Avtalet innebär en gemensam satsning på utveckling av högren grafit för bl a bränsleceller, vilket är ett marknadssegment som förväntas ha god tillväxt. · Timcal kan genom att satsa 40 mkr i FoU och tilläggsinvesteringar erhålla en ägarandel om 50 procent i Woxna Graphite. · Avtalet med Timcal, tillsammans med det nyligen erhållna miljötillståndet för kemisk rening av högren grafit, säkerställer även att de investeringar som gjorts vid Woxna Graphites anläggning vid Kringelgruvan tillvaratas och att produktionen på sikt kan återupptas. · Samarbetsavtal tecknat med ett av världens ledande grafitföretag Tricorona Mineral har tecknat avtal med ett världsledande företag inom grafitområdet, Timcal Ltd om ett långtgående samarbete med målsättningen att utveckla högren grafit som kan användas vid tillverkning av högeffektsbatterier och bränsleceller. Världens bilindustri bedriver för närvarande en intensiv utveckling för att ersätta petroleumprodukter som energikälla med vätgasdrivna bränsleceller. Lansering av denna nya teknik bedöms komma att ske inom en treårsperiod för transportfordon för stadstrafik och några år senare för personbilar. Timcal ser genom samarbetet med Tricorona en möjlighet att utvidga sin närvaro i Europa. Woxna Graphites grafitfyndigheter vid Kringelgruvan utgör den största kända grafitreserven* i Europa. Fördelen med ingånget avtal är att Woxna Graphite får utvecklingsresurser inom förväntade tillväxtapplikationer för naturlig grafit och på sikt en plats i ett globalt distributionsnät. Avtalet kräver formellt godkännande av Konkurrensverket. Timcal är en av de ledande aktörerna inom grafitområdet och har produktion i bl a Kanada, Schweiz, Japan och Kina. Företaget ägs av det i Frankrike börsnoterade Imerys, vilket är ett av världens största mineralföretag. Timcal finns representerade över hela världen med produktion och försäljning av både syntetisk och naturlig grafit. Mer om Timcal finns att läsa på www.timcal.com Samarbetet kommer att organiseras så att Timcals VD Eric Pession och vice VD Benoît Gascon kommer att bli styrelseledamöter i Woxna Graphite. Tricorona kommer i styrelsen att representeras av Lars Ransgart och ytterligare en ännu ej utsedd person. Verkställande direktör kommer att vara Paul Hammergren. Avtalet sträcker sig över tio år och innebär att Timcal svarar för de gemensamma utvecklingskostnaderna medan Tricorona svarar för kostnaderna att bibehålla anläggningen vid Kringelgruvan i gott skick.. Timcals totala åtagande är maximerat till 40 mkr, varav 20 mkr beräknas vara kostnaden för utvecklingsprogrammet och resterande 20 mkr skall investeras i Kringelgruvan då anläggningen åter skall tas i drift. Genom detta åtagande från Timcals sida erhåller Timcal en 50-procentig ägarandel i Woxna. Timcal har under avtalstiden även en förköpsrätt i det fall Tricorona önskar avyttra sitt engagemang i Woxna. * Klassade som indikerade mineraltillgångar. Miljötillstånd för en kemisk reningsanläggning för tillverkning av högren grafit Miljödomstolen i Östersund har beslutat att ge tillstånd för Woxna Graphite att vid Kringelgruvan anlägga och driva en kemisk reningsanläggning för framställning av högren grafit. Tillståndet omfattar en produktionsvolym av 6.500 ton grafit med 98 procents renhet, varav 3.000 ton kan vidareförädlas till 99,5 procents renhet. Samarbetet med Timcal och erhållandet av det utökade miljötillståndet säkerställer också att de investeringar som gjorts i Woxna Graphites anläggning vid Kringelgruvan tillvaratas och att produktionen på sikt kan återupptas. Fortsatt omstrukturering av Tricorona Mineral Avtalet med Timcal är ytterligare ett steg i omstruktureringen av Tricorona som syftar till att enbart ha kvar produktiva tillgångar och att skapa ett rörelsedrivande bolag med god vinst. Det fortsatta omstruktureringsarbetet omfattar planer på att förvärva rörelsedrivande verksamheter med positivt kassaflöde. Uppsala den 3 mars 2003. Styrelsen i Tricorona Mineral AB För ytterligare upplysningar kontakta verkställande direktör Paul Hammergren, tel 018-15 64 24. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00240/wkr0002.pdf

Om oss

Tricorona exploaterar mineralfyndigheter med lämplig teknik.

Dokument & länkar