Bolagsstämmokommuniké

Bolagsstämmokommuniké Extra bolagsstämma i Tricorona Mineral AB hölls den 13 september. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag: * att ändra bolagsordningen enligt följande: - bolagsordningens § 4 fyra första meningar som skall lyda: "Aktiekapitalet utgör lägst 1 302 434,40 och högst 5 209 737,60 kronor. Aktierna skall vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför en röst. A-aktier kan utges till ett antal av högst 2 904 000 och B-aktier till ett antal av högst 49 193 376". - bolagsordningens § 11 första stycket som skall lyda "Ordinarie och eventuell extra bolagsstämma skall hållas i Göteborg eller Stockholm. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:". * att förvärva rörelsen i Vitalitet Corporate, VCA AB genom en riktad emission till Vitalitet Corporate, VCA AB om 4 300 000 nya aktier av serie B i Tricorona Mineral till ett nominellt belopp om 0,10 kronor. Detta innebär en överkurs om 2,57 kronor per aktie, motsvarande 11 070 000 kronor. * att till Norrlandsfonden emittera ett omsättningsbart konvertibelt förlagslån om preliminärt 11 272 000 kr med en löptid på sju år och en fast ränta på 2 % per år. Innehavaren äger rätt att i Tricorona Mineral AB (publ) - under tiden 2007-12-31 till 2009-12-31 - teckna en nyemitterad B-aktie för 4 kr/aktie. * att till ALMI Företagspartner Gävleborg emittera ett omsättningsbart konvertibelt förlagslån om preliminärt 2 116 000 kr med en löptid på sju år och en fast ränta på 2 % per år. Innehavaren äger rätt att i Tricorona Mineral AB (publ) - under tiden 2007-12-31 till 2009-12-31 - teckna en nyemitterad B-aktie för 4 kr/aktie. * att bemyndiga styrelsen att utöka tidigare bemyndigande, beslutat på ordinarie bolagsstämma 2002-04-24, längst intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emissioner med företräde för Tricorona Minerals aktieägare om sammanlagt högst 17 324 344 B-aktier om nominellt 0,10 kronor innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 732 434,40. * att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om riktade nyemissioner med rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt om sammanlagt högst 5 000 000 B-aktier om nominellt 0,10 kronor innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 500 000 kronor med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som anges i 4 kap 6 § aktiebolagslagen. * att utöka antalet styrelseledamöter med två till sammanlagt sju ledamöter och att Thomas Örwén och Ulf Källåker invaldes. Besluten i dess fullständiga lydelser finns tillgängliga hos bolaget på adress Kungsgatan 109, Box 204, 751 04 Uppsala. Nästa rapporteringstillfällen: 2002-10-25 Kvartalsrapport 3 Februari 2003 Bokslutskommuniké Göteborg den 16 september 2002 Styrelsen i Tricorona Mineral AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/16/20020916BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/16/20020916BIT00180/wkr0002.pdf

Om oss

Tricorona exploaterar mineralfyndigheter med lämplig teknik.

Dokument & länkar