Halvårsrapport för perioden 2002-01-01 till 2002-06-30

Report this content

HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2002-01-01 till 2002-06-30 * Koncernens resultat efter skatt uppgick till - 19,8 mkr (-14,1 mkr), varav 11,6 mkr utgörs av engångsnedskrivningar för mineralrättigheter mm. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG * Tricorona Mineral genomförde i juli en riktad nyemission som säkerställer rörelsekapital för resten av 2002. * Tricorona Mineral har tecknat ett avtal om att förvärva rörelsen i Vitalitet Corporate, VCA AB. * Betalning skall ske genom riktad nyemission. Förvärvet innebär att en lönsam rörelse tillförs Tricorona och att balansräkningen stärks. * Samtliga röststarka A-aktier kommer genom överenskommelse att stämplas om till B-aktier. * Uppgörelse med dotterbolaget Woxna Graphites långivare innebär att Tricoronas moderbolagsborgen för dotterbolagets skulder lyfts bort. * Styrelsen föreslår en extra bolagsstämma den 13 september. * Efter genomförda förvärv och åtgärder kommer Tricoronas egna kapital vid full konvertering att uppgå till 73 mkr eller 3,55 kr per aktie. KONCERNRESULTAT Koncernens omsättning uppgick till 0,8 mkr (5,5 mkr). Minskningen beror på att grafitproduktionen i dotterbolaget Woxna Graphite lagts i malpåse. Rörelseresultatet för perioden blev en förlust på -19,7 mkr (- 13,3 mkr). I detta ingår nedskrivningar av engångskaraktär med 11,6 mkr. Resultatet efter finansnetto och skatt blev -19,8 mkr (-14,1 mkr). NEDSKRIVNINGAR I enlighet med tidigare fastlagd strategi att fokusera koncernens verksamhet mot grafit- och kaolinfyndigheterna, har styrelsen beslutat att skriva ned anläggningstillgångar i form av tidigare aktiverade kostnader, mineralrättigheter mm med sammanlagt 11,6 mkr. FINANSIELL STÄLLNING Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 55 % (69 %). Likvida medel uppgick till 1,2 mkr (5,3 mkr). Koncernens egna kapital uppgick till 43,4 mkr (67,2 mkr) och substansvärdet per aktie var 4,66 kr (7,20 kr). Räntebärande skulder uppgick till cirka 26 mkr (27 mkr). Efter periodens slut har överenskommelser med dotterbolaget Woxna Graphites långivare träffats, vilket innebär att Woxnas alla skulder till externa kreditgivare kommer att elimineras när 6 mkr inbetalts. Vidare har likviditeten stärkts genom en riktad nyemission. Efter genomförda förvärv och åtgärder förstärks Tricoronas egna kapital vid full konvertering till 73 mkr, vilket motsvarar cirka 3,55 kr per aktie. NYEMISSION OCH FÖRVÄRV Riktad nyemission till Vitalitet Corporate, VCA AB Med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma genomförde Tricorona Mineral i juli en riktad emission till Vitalitet Corporate, VCA AB på 3 700 000 aktier av serie B. Detta säkrar rörelsekapitalet för resten av 2002. Förvärv av Vitalitet Corporate, VCA AB I juli träffades en överenskommelse som innebär att Tricorona förvärvar rörelsen i Vitalitet Corporate, VCA AB. Köpet omfattar en lönsam verksamhet inom företagsutveckling, tillgångar i värdepapper och inventarier. Två anställda i Vitalitet erbjuds anställning i Tricorona. Förvärvet skall ses mot bakgrund av att Tricorona behöver förbättrade resurser för att uppnå lönsamhet. Förvärvet finansieras genom en nyemission av 4 300 000 B-aktier i Tricorona. Den riktade nyemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma i Tricorona, vilken äger rum den 13 september. Totalt tillför de två uppgörelserna med Vitalitet tillgångar värderade till 13,5 mkr. Övergång till ett aktieslag Samtliga innehavare av A-aktier i Tricorona har förbundit sig att under september stämpla om dessa till B-aktier, vilket innebär att bolaget fortsättningsvis kommer att ha ett aktieslag. Överenskommelser med Woxna Graphites långivare Som ett led i rekonstruktionen av Woxna Graphite AB har Tricorona träffat en överenskommelse om ackord och omläggning av lån. Detta innebär att Tricorona skall betala tillbaka en del av Woxnas utestående lån till bank och att resterande andel av lånet skrivs bort. Dessutom har avtal träffats med Norrlandsfonden och ALMI Företagspartner Gävleborg AB, om omvandling av existerande lån till konvertibla förlagslån med en ränta på 2 procent, en löptid på 7 år och ett lösenpris på 4 kr efter 5 år. Genom överenskommelserna kommer samtliga tidigare lån i Woxna Graphite att ha lösts. Överenskommelserna innebär också att långivarna friställer den moderbolagsborgen Tricorona stått för gentemot Woxnas lån. Överenskommelserna innebär att Tricoronas egna kapital vid full konvertering förstärks med cirka 17,4 mkr. WOXNA GRAPHITE Rekonstruktion av Woxna Graphite Vid årsskiftet meddelade en av dotterbolaget Woxna Graphites långivare att tidigare beviljad ränte- och amorteringsfrihet inte skulle förlängas, vilket innebar att bolaget trots sina stora investeringar riskerade insolvens. För att under ordnade förhållanden kunna reda upp den finansiella situationen begärdes därför i april företagsrekonstruktion. Detta innebär att företaget skyddas mot sina fordringsägare men att verksamheten fungerar som vanligt. Ovan beskrivna överenskommelser med långivarna ökar väsentligt förutsättningarna för att rekonstruktionen skall kunna avslutas med ett positivt resultat. Verksamheten vid Kringelgruvan Under perioden har ingen malm brutits men en del grafit från lager har omprocessats. Försäljningen uppgick under perioden till 0,7 mkr (4,7 mkr). Woxna Graphite uppvisar för perioden en förlust efter finansiella poster på -6,5 mkr (-13,0 mkr). Rörelseresultatet före avskrivningar och kapitalkostnader blev -2,6 mkr (-7,4 mkr). Personalstyrkan har från sista juli minskats till en verkmästare/platschef då tidigare VD börjat ny anställning. Tricoronas VD innehar sedan 1 augusti samma post i Woxna Graphite. Tidigare inlämnad ansökan om miljötillstånd för att bygga en kemisk reningsanläggning för högren grafit handläggs av Miljödomstolen i Östersund. När ärendet skall tas upp till beslut är ännu ej fastställt. Satsningen på en högren grafit innebär en möjlighet att i framtiden styra över försäljningen från den priskänsliga eldfasta industrin till mera högteknologiska tillämpningar såsom batterier, bränsleceller och pulvermetallurgi. Under hösten startar ett MISTRA finansierat projekt (Miljöstrategisk Forskning) om bränsleceller där Woxna Graphite kommer att deltaga. SVENSKA KAOLIN Miljööverdomstolen behandlar ansökan om miljötillstånd Tricorona Mineral har för det till 62 % delägda dotterbolaget Svenska Kaolins räkning ansökt om tillstånd enligt naturvårds- och miljöskyddslagen för brytning och vidareförädling av kaolinlera vid Billinge i Eslövs kommun, Skåne. Regeringen har tidigare beviljat bearbetningskoncession och kaolinfyndigheten är förklarad som riksintresse för exploatering. Miljödomstolen avslog i januari 2001 ansökan med hänvisning till tre frågor: utökad bullerutredning, naturinventering och recipientens lämplighet. Bolaget överklagade i april samma år beslutet till Miljööverdomstolen och lämnade in kompletterande utredningar om nämnda frågor. Miljööverdomstolen meddelade i början på april i år att den överväger att avgöra målet på handlingarna, dvs utan förhandling. Något definitivt besked om så blir fallet har ännu ej erhållits. För mera utförlig information om Svenska Kaolin hänvisas till separat årsredovisning och halvårsrapport som kan läsas på Tricorona Minerals hemsida www.tricorona.se. INVESTERINGAR Tricoronakoncernen investerade under perioden totalt 0,4 mkr (2,0 mkr). Huvuddelen av investeringarna har rört projektering av en kemisk reningsanläggning för högren grafit. EXTRA BOLAGSSTÄMMA Styrelsen har beslutat kalla till extra bolagsstämma den 13 september då beslut om förvärv av rörelsen i Vitalitet, utgivande av konvertibla förlagslån till Norrlandsfonden och ALMI Gävleborg, bemyndigande om emissioner samt nyval till styrelsen skall fattas. VERKSAMHET UNDER RESTEN AV ÅR 2002 I början på året fastlades en strategisk inriktning för Tricorona Mineral, vilken i huvudsak innebar en renodling av verksamheten och fokusering på det delägda dotterbolaget Svenska Kaolin. Ett steg i denna fokusering är den aktuella nedskrivningen av andra anläggningstillgångar än de som finns i grafit- och kaolinverksamheten. Förhandlingar pågår för närvarande om ett delägarskap eller helt övertagande av Woxna Graphite. Överenskommelsen med kreditgivarna som redovisats ovan är ett steg i denna process. Under hösten hoppas Tricorona även få besked om Miljööverdomstolens beslut i tillståndsfrågan beträffande Svenska Kaolins ansökan om brytning och vidareförädling av kaolinlera vid Billinge i Eslövs kommun. Framtiden för och värdet av Tricoronas innehav av Svenska Kaolin är helt avhängigt av Miljööverdomstolens beslut. Förvärvet av Vitalitet löser Tricoronas kortsiktiga likviditetsbehov och ger en starkare balansräkning. Samtidigt ger förvärvet resurser och förutsättningar för att på sikt skapa en kompletterande och lönsam verksamhet. Kommande rapporteringstillfällen: Delårsrapport januari-september: 25 oktober 2002 Bokslutskommuniké: Februari 2003 Uppsala den 27 augusti 2002 Styrelsen i Tricorona Mineral AB För ytterligare information kontakta verkställande direktör Paul Hammergren, telefon 018-15 64 24 eller styrelsens ordförande Lars Ransgart telefon 08-463 33 61. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00930/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00930/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar