Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Tricorona Mineral AB

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA * Styrelsen i Tricorona har beslutat ge ut ett konvertibelt förlagslån om max 36 mkr med företräde för befintliga aktieägare. Lånet kommer till stora delar att vara garanterat av ett garantikonsortium. * Styrelsen har beslutat begära bemyndigande om att genomföra riktade emissioner utan företrädesrätt. * Det konvertibla förlagslånet samt bemyndigandet om riktade emissioner utan företrädesrätt syftar till att finansiera förvärven av rörelsen i M.V. Metallvärden AB, Svenska Metallbörsen AB, Svensk Kraftmäkling AB samt ytterligare planerade företagsförvärv. * Besluten kräver godkännande av ordinarie bolagsstämma som äger rum den 18 juni 2003. Tricorona Mineral har som tidigare meddelats förvärvat rörelsen i M. V. Metallvärden AB, aktiemajoriteten i Svenska Metall Börsen AB samt en option att förvärva samtliga aktier i Svensk Kraftmäkling AB. Dessa verksamheter utgör basen i ett nytt affärsområde, Metallvärden-Gruppen, fokuserat på försörjning av och handel med råvaror. Affärsiden är att erbjuda metallurgisk och annan industri i norra Europa service i form av ett stort urval av råvaror, främst sekundära, samt råvaruprissäkringar och liknande tjänster. Metallvärden-Gruppen planeras att expandera genom ytterligare förvärv och ha en årlig omsättning på minst 300 mkr och uppvisa god lönsamhet. Förvärven finansieras genom utgivande av ett konvertibelt förlagslån om högst 36 mkr med företräde för befintliga aktieägare. Förlagslånet kommer till stora delar att vara garanterat av ett garantikonsortium. Styrelsen i Tricorona har dessutom beslutat att begära bemyndigade att genomföra riktade emissioner utan företrädesrätt. Dessa emissioner har som syfte att utgöra dellikvid för vissa av bolagen i Metallvärden- Gruppen. Företrädesemission - emissionsvillkor och garanti För att finansiera genomförda och planerade förvärv har styrelsen i Tricorona, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat genomföra en företrädesemission av konvertibla förlagslån (konvertibler) om högst 36 mkr, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1,2 mkr. Varje nuvarande aktie ger rätt till teckning av en konvertibel att betalas med 1,80 kr. Lånet löper över 4 år med en ränta på 7 % per år som kommer att utbetalas kvartalsvis i efterskott. Lånet är konverteringsbart den sista dagen i varje kvartal, varvid första konverteringstillfälle är den 31 december 2003. Konverteringskursen är 3 kr per aktie, dvs. 5 konvertibler kan konverteras till 3 aktier i Tricorona. Konvertiblerna kommer även att kunna tecknas med kvittningsrätt. Konvertibler kommer att kunna handlas på marknadsplats. Det konvertibla förlagslånet kommer helt eller delvis att garanteras av ett garantikonsortium. Kallelse till bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Tricorona Mineral äger rum på Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm onsdagen den 18 juni kl. 15.00. Styrelsens fullständiga förslag till villkor samt datum för avstämningsdag kommer att finnas tillgängliga på Tricoronas kontor på Kungsgatan 109 i Uppsala senast 14 dagar före bolagsstämman. De kan också beställas per post under adress Box 204, 751 04 Uppsala eller per telefon 018-604 809. Årsredovisning samt kallelse kommer också att finnas på bolagets hemsida www.tricorona.se. Uppsala den 19 maj 2003 Styrelsen i Tricorona Mineral AB För ytterligare information kontakta verkställande direktör Paul Hammergren, telefon 018-15 64 24, eller styrelsens ordförande Lars Ransgart, telefon 08-463 33 61. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/19/20030519BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/19/20030519BIT00270/wkr0002.pdf

Om oss

Tricorona exploaterar mineralfyndigheter med lämplig teknik.

Dokument & länkar