Kvartalsrapport för perioden 2002-01-01 till 2002-09-30

Report this content

KVARTALSRAPPORT FÖR PERIODEN 2002-01-01 till 2002-09-30 I syfte att omstrukturera koncernens verksamhet och på sikt skapa en lönsam rörelse har ett antal åtgärder genomförts under året: * Företagsrekonstruktion beslutad för dotterbolaget Woxna Graphite. Verksamheten i bolaget lagd i malpåse i syfte att minimera rörelsekostnaderna. * Överenskommelser med Woxna Graphites kreditgivare som på sikt stärker Tricoronas egna kapital med drygt 17 mkr. * Slutförhandlingar pågår med industriell part för att etablera en allians som syftar till att säkerställa Woxna Graphites långsiktiga position i Europa. * Förvärv av verksamhet vilket har tillfört Tricorona omsättningstillgångar på 13,5 mkr. Förvärvet finansierades genom riktad nyemission. * Samtliga A-aktier i Tricorona omstämplade till B-aktier. Totala antalet aktier uppgår efter nyemission och omstämpling till drygt 17,3 miljoner. * Förstärkning av styrelsen genom inval av Ulf Källåker och Thomas Örwén. * Efter rapportperiodens utgång har avtal tecknats om förvärv av tillgångar och rättigheter för ett nytt affärsområde i Tricorona. Finansiell information * Koncernens resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 0,3 mkr (-4,0 mkr). * Koncernens resultat efter skatt för perioden jan-sept uppgick till -19,5 mkr (-18,1 mkr), varav -11,6 mkr (0 mkr) utgörs av engångsnedskrivningar för mineralrättigheter. OMSTRUKTURERING AV TRICORONAS VERKSAMHET I början på året fastlades en ny strategisk inriktning för Tricorona Mineral, vilken i huvudsak innebär att Tricorona skall behandla alla tillgångar som omsättningsbara samt att fokusera på att återföra koncernen till lönsamhet och finansiell handlingsfrihet. Efter engångsnedskrivningar anser styrelsen att kvarvarande tillgångar; Woxna Graphite, Svenska Kaolin och förvärvade tillgångar från Vitalitet kan betraktas som omsättningsbara. Den finansiella handlingsfriheten skall förbättras genom ytterligare förvärv med goda vinstutsikter och förstärks genom den träffade överenskommelsen med Woxna Graphites kreditgivare. Företagsrekonstruktion av Woxna Graphite I början av året meddelade en av Woxna Graphites kreditgivare att tidigare avtalad ränte- och amorteringsfrihet inte skulle beviljas ytterligare förlängning. Detta innebar att bolaget riskerade att hamna i en insolvenssituation. För att under ordnade former kunna reda upp den finansiella situationen ansökte styrelsen i Woxna Graphite i april om företagsrekonstruktion. Tingsrätten i Göteborg, där bolaget är registrerat, godkände bolagets ansökan och som rekonstruktör utsågs advokat Lennart Olsson. Tingsrätten har på bolagets begäran i början av oktober beslutat att rekonstruktionen får fortsätta i första hand till början av januari 2003. Överenskommelse med Woxna Graphites kreditgivare Som ett led i rekonstruktionen av Woxna Graphite träffades i juli en överenskommelse om ackord och omläggning av lån. Detta innebär att Tricorona kommer att betala tillbaka en del av Woxnas utestående lån och att resterande andel av lånet skrivs bort. Dessutom träffades överenskommelse med Norrlandsfonden och ALMI Företagspartner Gävleborg AB, om omvandling av existerande lån till konvertibla förlagslån med en ränta på 2 procent, en löptid på 7 år och ett lösenpris på 4 kr efter 5 år. Genom överenskommelserna kommer samtliga tidigare lån i Woxna Graphite att ha lösts. Överenskommelserna innebär också att långivarna friställer den moderbolagsborgen Tricorona stått för gentemot Woxnas lån. Överenskommelserna innebär att Tricoronas egna kapital vid full konvertering förstärks med cirka 17,4 mkr. Förhandlingar om Woxna Graphites framtid Förhandlingar med industriell part pågår för närvarande om ett samarbete som syftar till att säkerställa Woxna Graphites långsiktiga position i Europa. Slutgiltigt avtal förväntas vara klart under november. Verksamheten vid företagets anläggning vid Kringelgruvan har lagts i malpåse i avvaktan på en långsiktig lösning. Miljödomstolen behandlar ansökan om fabrik för högren grafit Tidigare inlämnad ansökan om miljötillstånd för att bygga en kemisk reningsanläggning för högren grafit handläggs av Miljödomstolen i Östersund. Miljödomstolen har nu kallat till förhandling den 11-12 november. En eventuell framtida produktion av högren grafit innebär möjlighet att styra över försäljningen från den priskänsliga eldfasta industrin till mera högteknologiska tillämpningar såsom tillverkning av batterier och bränsleceller. Riktad nyemission till Vitalitet Corporate, VCA AB Med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma genomförde Tricorona Mineral i juli en riktad kontantemission till Vitalitet Corporate, VCA AB på 3 700 000 aktier av serie B. Förvärv av Vitalitet Corporate, VCA AB I juli träffades en överenskommelse som innebar att Tricorona förvärvade rörelsen i Vitalitet Corporate, VCA AB. Köpet omfattade en lönsam verksamhet inom företagsutveckling, tillgångar i värdepapper och inventarier. Förvärvet skall ses mot bakgrund av att Tricoronas omstrukturering kräver förbättrade personella och finansiella resurser för att på sikt kunna uppnå lönsamhet. Förvärvet finansierades genom en nyemission av 4 300 000 B-aktier i Tricorona. Den riktade nyemissionen godkändes på en extra bolagsstämma i Tricorona Mineral den 13 september. Totalt har de två uppgörelserna med Vitalitet tillfört Tricorona omsättningstillgångar värderade till 13,5 mkr. Övergång till ett aktieslag Samtliga A-aktier i Tricorona Mineral har i september stämplats om till B-aktier, vilket innebär att bolaget fortsättningsvis kommer att ha ett aktieslag. När de nyemitterade aktierna registrerats finns nu totalt 17 324 344 st aktier av serie B. Förstärkning av styrelsen Vid extra bolagsstämma den 13 september valdes två nya ordinarie ledamöter in i Tricorona Minerals styrelse. De nya styrelseledamöterna är Ulf Källåker och Thomas Örwén. Förvärv av utvecklingsprojekt Tricorona Mineral har efter rapporteringsperiodens utgång slutit avtal med Cardinal Oil AB som ger Tricorona rätt att förvärva alla tillgångar och rättigheter till "Tankstället", viket innebär en utbyggnad av en fristående kedja av automatstationer för drivmedel på utvalda platser i Sverige. Genom ett koncept baserat på ovanjordsanläggningar minskas etablerings- och installationskostnaderna för en station väsentligt jämfört med en konventionell station. Byggnadskonstruktionen ger dessutom en flexibilitet att omlokalisera stationer vid förändringar i trafikflöden etc. Förvärvet som planeras att vara helt genomfört inom en månad är villkorat av planerad "due diligence" och fortsatt finansiering. Ersättning till Cardinal Oil kommer att utgå i form av royalty för varje etablerad station. Utbyggnaden av etapp 1, vilken omfattar ett 20-tal stationer med en planerad årlig försäljningsvolym på 25 000 m3, kommer att ske successivt och kommer till största delen att vara avslutad under 2003. Den budgeterade vinsten vid denna volym uppgår till 8-10 mkr per år. Ett förvärv skall ses mot bakgrund av att förstärka kassaflödet och återföra koncernen till lönsamhet. Dessutom drivs nu tre affärsområden parallellt, vilket ger en viss association till vårt företagsnamn Tricorona - Tre Kronor. Miljööverdomstolens behandling av Svenska Kaolins ansökan om miljötillstånd Miljööverdomstolens fortsatta handläggning angående beslut om miljötillstånd för Svenska Kaolin:s fyndighet i Billinge förväntas att meddelas i november. FINANSIELL INFORMATION Koncernresultat Koncernens resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 0,3 mkr (-4,0 mkr). Koncernens omsättning för perioden januari-september uppgick till 1,2 mkr (6,9 mkr). Minskningen beror på att grafitproduktionen i dotterbolaget Woxna Graphite lagts i malpåse. Rörelseresultatet för niomånadersperioden blev -19,0 mkr (-16,9 mkr). I detta ingår nedskrivningar av engångskaraktär med -11,6 mkr (0,0 mkr). Resultatet efter finansnetto och skatt blev -19,5 mkr (-18,1 mkr). Nedskrivningar I enlighet med tidigare fastlagd strategi att fokusera koncernens verksamhet mot grafit- och kaolinfyndigheterna, beslutade styrelsen att i halvårsrapporten skriva ned anläggningstillgångar i form av tidigare aktiverade kostnader, mineralrättigheter mm med sammanlagt 11,6 mkr. Finansiell ställning Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 68 % (68 %). Likvida medel uppgick till 1,8 mkr (2,0 mkr). Koncernens egna kapital uppgick till 57,2 mkr (63,1 mkr) och substansvärdet per aktie var 3,30 kr (3,64 kr). Räntebärande skulder uppgick till cirka 17 mkr (27 mkr). Överenskommelser har träffats med dotterbolaget Woxna Graphites långivare, vilket innebär att Woxnas alla låneskulder till externa kreditgivare kommer att elimineras när 6 mkr inbetalts. Vidare har likviditeten stärkts genom en riktad nyemission. Efter genomförda förvärv och åtgärder förstärks Tricoronas egna kapital vid full konvertering till 71 mkr, vilket motsvarar cirka 3,40 kr per aktie. Woxna Graphite Under niomånadersperioden har ingen malm brutits men en del grafit från lager har omprocessats. Försäljningen uppgick till 0,9 mkr (5,8 mkr). Woxna Graphite uppvisar för perioden en förlust efter finansiella poster på -8,9 mkr (-17,0 mkr). Rörelseresultatet före avskrivningar och kapitalkostnader blev -2,9 mkr (-8,5 mkr). Svenska Koalin För information om Svenska Kaolins resultat och finansiella ställning hänvisas till separat årsredovisning och kvartalsrapporter som även kan läsas på Tricorona Minerals hemsida www.tricorona.se. Investeringar Tricoronakoncernen investerade under perioden totalt 0,5 mkr (2,4 mkr). Huvuddelen av investeringarna har rört projektering av en kemisk reningsanläggning för högren grafit. Kommande rapporteringstillfälle Bokslutskommuniké kommer att publiceras under februari månad 2003. Uppsala den 25 oktober 2002 Styrelsen i Tricorona Mineral AB För ytterligare information kontakta verkställande direktör Paul Hammergren, telefon 018-15 64 24 eller styrelsens ordförande Lars Ransgart telefon 08-463 33 61. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00320/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00320/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar