Kvartalsrapport januari-mars 2003

Kvartalsrapport för perioden januari - mars 2003 · Förvärv av rörelsen i M.V. Metallvärden AB och 91% av aktierna i Svenska Metall Börsen AB. Förvärven utgör de första stegen i uppbyggnaden av ett nytt affärsområde inom råvaruhandel och ingår i strategin för omstrukturering av Tricorona till ett vinstgivande företag. · Samarbets- och optionsavtal tecknat med Timcal Graphite and Carbon Ltd. · Miljötillstånd erhållet för kemisk rening av högren grafit vid Kringelgruvan. · Företagsrekonstruktion avslutad för Woxna Graphite. · Koncernens omsättning 0,3 mkr (0,5 mkr). · Koncernens resultat efter skatt - 2,2 mkr (- 4,5 mkr). FÖRVÄRV SKAPAR NYTT AFFÄRSOMRÅDE INOM HANDEL MED RÅVAROR Förvärv av M.V. Metallvärden Tricorona förvärvade i april rörelsen i bolaget M.V. Metallvärden AB. Metallvärdens affärsidé är att erbjuda den metallurgiska industrin i norra Europa service i form av råvaruleveranser, främst återvunna metaller, samt därtill hörande transporter och tjänster. Bolaget leds av Björn Grufman som är ett välkänt namn inom metallurgisk industri i norra Europa. Björn Grufman kommer att även fortsättningsvis ansvara för verksamheten samt dessutom leda den fortsatta uppbyggnaden av ett nytt affärsområde inom råvaruhandel i Tricorona. Metallvärdens kunder består av stålverk, smältverk och gjuterier främst i Skandinavien. En stor del av den metallurgiska industrin bygger sin produktion på återvunna metaller och i mindre mån på malmer. Den svenska stålindustrin har ett inköpssamarbete genom ett gemensamägt företag, AB Järnbruksförnödenheter, vilket har tecknat så kallade verksleverantörsavtal med fem företag, varav Metallvärden är ett. Leverantörer till Metallvärden är i huvudsak lokala skrothandlare samt verkstadsföretag med stora skrotfall, dvs. så stora mängder av homogena restprodukter (spill) i produktionen att man kan leverera direkt till ett skrotförbrukande verk utan mellanlagring och ackumulering hos en skrothandlare. Metallvärdens personal har avgörande betydelse för verksamheten då den bygger på lång erfarenhet, stor kompetens och gedigen kunskap om metallkvaliteter och kundernas krav. Metallvärdens experter är väl ansedda i branschen och har möjlighet att göra alla typer av metallaffärer. Metallvärden omsatte under 2002 cirka 70 mkr och är under tillväxt. Förvärvet, vilket sker kontant, kommer att påverka resultatet för Tricorona positivt för innevarande år och kommer inte att ge upphov till någon goodwill. Tillträde planeras till den 1 juli 2003. Förvärv av Svenska Metall Börsen AB Tricorona Mineral gjorde i april ytterligare ett förvärv inom affärsområdet råvaruhandel. Svenska Metall Börsen AB bildades 1985 och har under flera år gett goda vinster genom handel med termins- och optionskontrakt i olika typer av råvaror, främst metaller. Företaget är känt i media för att ge ut rapporter och prognoser om prisvariationer för t ex koppar, bly, zink, nickel och guld. Förvärvet omfattar 91 % av aktierna i Svenska Metall Börsen och resterande del av aktierna ägs av bolagets VD. Finansiering sker genom en riktad emission på 1,3 miljoner aktier i Tricorona Mineral, vilket förutsätter godkännande från ordinarie bolagsstämma. Tillträde planeras till den 1 juli 2003. Svenska Metall Börsens kunder är framför allt metallbearbetande eller tillverkande företag som löper resultatpåverkande risker genom prisförändringar i de metaller som handlas på de internationella råvarubörserna. Det kan vara både stora och små företag, det väsentliga är att de kan säkerställa en god lönsamhet genom att utnyttja termins- och/eller optionskontrakt på de internationella råvarubörserna. Den ena ytterligheten är företaget som helt kan eliminera riskerna och den andra ytterligheten är det företag som genom handel med dessa instrument skapar risker som man önskar hantera professionellt. Denna marknad utvecklas starkt internationellt då man finner olika typer av korrelationer mellan den metallurgiska råvarumarknaden och andra institutionella marknader. I norra Europa har marknaden ännu inte utvecklats i samma omfattning som i t.ex. USA, där de flesta s. k. "hedge-funds" använder denna marknad dagligen i sina syften att förränta sitt kapital. Svenska Metall Börsens VD Pär Melander har 14 års erfarenhet från råvarumäkleri och kommer närmast från ABB Treasury Center där han förvaltat ABBs positioner och råvaruportfölj. Svenska Metall Börsens verksamhet består av tre delar: mäkling av termins- och optionskontrakt, konsulttjänster i hur man använder denna typ av marknad samt försäljning av informationstjänster kring denna marknad. Svenska Metall Börsen har enligt lagen om värdepappersrörelse tillstånd att bedriva mäkleriverksamhet, och har ansökt om utökat tillstånd hos Finansinspektionen för att kunna utföra handel i egen räkning, vilket förväntas bidra positivt till resultatet. Förvärvet av Svenska Metall Börsen kommer att påverka resultatet i Tricorona Mineral positivt under innevarande år och innebär en goodwill om ca 0,8 mkr. Samlande affärsidé Den gemensamma affärsidén för Metallvärden och Svenska Metall Börsen är att erbjuda främst den metallurgiska industrin i norra Europa service i form av ett stort urval av råvaror, främst sekundära, samt råvaruprissäkringar och liknande tjänster. Planer finns på ytterligare förvärv av liknande företag som kan komplettera detta nya affärsområde. WOXNA GRAPHITE AB Samarbetsavtal tecknat med ett av världens ledande grafitföretag Tricorona Mineral tecknade i mars avtal med ett världsledande företag inom grafitområdet, Timcal Graphite & Carbon Ltd om ett långtgående samarbete med målsättningen att utveckla högren grafit som kan användas vid tillverkning av högeffektsbatterier och bränsleceller. Världens bilindustri bedriver för närvarande en intensiv utveckling för att ersätta petroleumprodukter som energikälla med vätgasdrivna bränsleceller. Lansering av denna nya teknik bedöms komma att ske inom en treårsperiod för transportfordon för stadstrafik och några år senare för personbilar. Timcal får genom samarbetet med Tricorona en möjlighet att utvidga sin närvaro i Europa. Woxna Graphites grafitfyndigheter vid Kringelgruvan utgör den största kända grafitreserven i Europa (klassade som indikerade mineraltillgångar). Fördelen med ingånget avtal är att Woxna Graphite får utvecklingsresurser inom förväntade tillväxtapplikationer för naturlig grafit och på sikt en plats i ett globalt distributionsnät. Timcal är en av de ledande aktörerna inom grafitområdet och har produktion i bl. a. Kanada, Schweiz, Japan och Kina. Företaget ägs av det i Frankrike börsnoterade Imerys, vilket är ett av världens största mineralföretag. Timcal finns representerade över hela världen med produktion och försäljning av både syntetisk och naturlig grafit. Mer om Timcal finns att läsa på www.timcal.com Samarbetet kommer att organiseras så att Timcals representanter Fabrizio Corti, Senior Vice President Technological Development, och Benoît Gascon, Senior Vice President Corporate Development, kommer att bli styrelseledamöter i Woxna Graphite. Tricorona kommer i styrelsen att representeras av Lars Ransgart och Paul Hammergren. Paul Hammergren kommer att kvarstå som verkställande direktör. Avtalet sträcker sig över tio år och innebär att Timcal svarar för de gemensamma utvecklingskostnaderna medan Tricorona svarar för kostnaderna att bibehålla anläggningen vid Kringelgruvan i gott skick. Timcals totala åtagande är maximerat till 40 mkr, varav maximalt 20 mkr kan vara kostnader för utvecklingsprogrammet och resterande 20 mkr kan investeras i Kringelgruvan om och när anläggningen åter tas i drift. Om Timcal fullföljer avtalet och satsar 20 mkr i en återuppstart, erhåller Timcal en 50-procentig ägarandel i Woxna. Timcal har under avtalstiden även en förköpsrätt i det fall Tricorona önskar avyttra sitt engagemang i Woxna. Miljötillstånd för en kemisk reningsanläggning för tillverkning av högren grafit Miljödomstolen i Östersund beslutade i början på 2003 att ge tillstånd för Woxna Graphite att vid Kringelgruvan anlägga och driva en kemisk reningsanläggning för framställning av högren grafit. Tillståndet omfattar en produktionsvolym av 6.500 ton grafit med 98 procents renhet, varav 3.000 ton kan vidareförädlas till 99,5 procents renhet. Samarbetet med Timcal och erhållandet av det utökade miljötillståndet säkerställer också att de investeringar som gjorts i Woxna Graphites anläggning vid Kringelgruvan tillvaratas och att produktionen på sikt kan återupptas. Företagsrekonstruktion avslutad i Woxna Graphite Företagsrekonstruktionen i dotterbolaget Woxna Graphite kunde avslutas i slutet på mars. De ursprungliga skulderna på 24 mkr har nu helt lyfts bort från Woxna Graphite. Kvar för moderbolaget att betala är cirka 3,7 mkr till FöreningsSparbanken och 0,8 mkr till oprioriterade fordringsägare. Resultat för Woxna Graphite Woxna Graphite:s försäljning uppgick under första kvartalet till 0,2 mkr (0,4 mkr). Under innevarande år levereras en del grafit från befintligt lager. Woxna Graphite uppvisar för perioden ett resultat efter finansiella poster på - 0,9 mkr (- 3,3 mkr). Rörelseresultatet före avskrivningar och kapitalkostnader blev - 0,7 mkr (- 2,9 mkr). Det egna kapitalet uppgick till 44,3 mkr och skulder till långivare (moderbolaget) uppgick till cirka 11,5 mkr (exklusive skuld till NUTEK om 4 mkr som skall betalas först när verksamheten går med ackumulerad vinst). Verksamheten vid Kringelgruvan ligger i malpåse och löpande underhåll av anläggningen görs för att hålla den i trim. Underhållskostnaderna belastar Woxnas resultat fullt ut. I och med att anläggningen hålls i malpåse sker ett avbrott i nyttjandeperioden och därför görs inga avskrivningar under avbrottstiden. TANKSTÄLLET AB I december 2002 förvärvades projektet "Tankstället" som är ett koncept baserat på en teknisk konstruktion med obemannade ovanjordscisterner för lagring av bränsle. En sådan typ av anläggning har lika lång livslängd som en traditionell station med nedgrävda cisterner men erbjuder dessutom en flexibilitet att flytta anläggningen vid eventuella förändringar i stadsplan eller trafikplanering. Varumärket och grafisk profil för Tankstället finns registrerat. Under första kvartalet 2003 har tre ansökningar om bygglov inlämnats i berörda kommuner. Totalt finns nu ett 30-tal etableringslägen identifierade. KONCERNRESULTAT Koncernens omsättning uppgick till 0,3 mkr (0,5 mkr) en minskning med 40 procent. Rörelseresultatet för perioden blev en förlust på - 1,6 mkr (- 4,1 mkr). Resultatet efter finansnetto och skatt blev - 2,2 mkr (- 4,5 mkr). Under perioden sålde Tricorona delar av sitt innehav i Svenska Kaolin, vilket gav upphov till en koncernmässig förlust på 0,1 mkr. Tricorona äger nu 46,7 % av Svenska Kaolin och redovisar därmed bolaget som ett intressebolag. FINANSIELL STÄLLNING Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 65 % (67 %). Likvida medel uppgick till 1,5 mkr (1,9 mkr). Koncernens egna kapital uppgick till 46,2 mkr (43,4 mkr) och eget kapital per aktie var 2,67 kr (6,30 kr). Räntebärande skulder uppgick till cirka 18 mkr (26 mkr), varav cirka 14 mkr är konvertibla förlagslån med en ränta på 2 %, löptid på 7 år och är konverteringsbara efter 5 år till en lösenkurs på 4 kr. REDOVISNINGSPRINCIPER Från och med räkenskapsåret 2003 tillämpas produktionsberoende avskrivningar av materiella anläggningstillgångar i dotterbolaget Woxna Graphite. Med hänsyn till att verksamheten ligger i malpåse görs ingen avskrivning under avbrottstiden. I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med föregående år. Revision Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Nästa rapporteringstillfällen: Kallelse till ordinarie bolagsstämma kommer inom kort. 29 augusti 2003. Halvårsrapport 28 oktober 2003. Tredje kvartalsrapport Februari 2004. Bokslutskommuniké Uppsala den 30 april 2003 Styrelsen i Tricorona Mineral AB För ytterligare information kontakta verkställande direktör Paul Hammergren, telefon 018-15 64 24 eller styrelsens ordförande Lars Ransgart, telefon 08-463 33 61. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00160/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00160/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Tricorona exploaterar mineralfyndigheter med lämplig teknik.

Dokument & länkar