Tricorona förvärvar Svenska Metall Börsen AB

·Tricorona förvärvar 91 % av råvarumäklarföretaget Svenska Metall Börsen AB ·Svenska Metall Börsen mäklar termins- eller optionskontrakt för olika typer av råvaror, främst på London Metal Exchange och är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. ·Förvärvet är ytterligare ett komplement till det nya affärsområde inom råvaruhandel som inleddes med förvärvet av rörelsen i Metallvärden AB Tricorona förvärvar Svenska Metall Börsen AB Tricorona Mineral kan härmed tillkännage ytterligare ett förvärv inom affärsområdet råvaruhandel. Svenska Metall Börsen AB bildades 1985 och har under de flera år gett goda vinster genom handel med termins- och optionskontrakt i olika typer av råvaror, främst metaller. Företaget är känt i media för att ge ut rapporter och prognoser om prisvariationer för t ex koppar, bly, zink, nickel och guld. Förvärvet omfattar 91 % av aktierna i Svenska Metall Börsen och resterande del av aktierna ägs av bolagets VD. Finansiering sker genom en riktad emission på 1,3 miljoner aktier i Tricorona Mineral. Svenska Metall Börsens kunder är framför allt metallbearbetande eller tillverkande företag som löper resultatpåverkande risker genom prisförändringar i de metaller som handlas på de internationella råvarubörserna. Det kan vara både stora och små företag, det väsentliga är att de kan säkerställa en god lönsamhet genom att utnyttja termins- och/eller optionskontrakt på de internationella råvarubörserna. Den ena ytterligheten är företaget som helt kan eliminera riskerna och den andra ytterligheten är det företag som genom handel med dessa instrument skapar risker som man önskar hantera professionellt. Denna marknad utvecklas starkt internationellt då man finner olika typer av korrelationer mellan den metallurgiska råvarumarknaden och andra institutionella marknader. I norra Europa har marknaden ännu inte utvecklats i samma omfattning som i t.ex. USA, där de flesta s. k. "hedge-funds" använder denna marknad dagligen i sina syften att förränta sitt kapital. Svenska Metall Börsens VD Pär Melander har 14 års erfarenhet från råvarumäkleri och kommer närmast från ABB Treasury Center där han förvaltat ABBs positioner och råvaruportfölj. Svenska Metall Börsens verksamhet består av tre delar; dels mäkling av termins- och optionskontrakt, dels av konsulttjänster i hur man använder denna typ av marknad och dels att sälja informationstjänster kring denna marknad. Svenska Metall Börsen har enligt lagen om värdepappersrörelse tillstånd att bedriva mäkleriverksamhet, och har ansökt om utökat tillstånd hos Finansinspektionen för att kunna utföra handel i egen räkning, vilket förväntas bidra positivt till resultatet. Förvärvet av Svenska Metall Börsen kommer att påverka resultatet i Tricorona Mineral positivt under innevarande år och innebär en goodwill om ca 0,8 mkr. Samlande affärsidé för Metallvärden-Gruppen Den gemensamma affärsidén för Metallvärden och Svenska Metall Börsen är att erbjuda främst den metallurgiska industrin i norra Europa service i form av ett stort urval av råvaror, främst sekundära, samt råvaruprissäkringar och liknande tjänster. Planer finns på ytterligare förvärv av liknande företag som kan komplettera affärsområdet Metallvärden-Gruppen. Stockholm den 11 april 2003 Styrelsen i Tricorona Mineral AB För ytterligare information kontakta verkställande direktör Paul Hammergren telefon 018-15 64 24, styrelsens ordförande Lars Ransgart telefon 08-463 33 61 eller Svenska Metallbörsens verkställande direktör Pär Melander telefon 08-545 426 30. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00740/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00740/wkr0002.pdf

Om oss

Tricorona exploaterar mineralfyndigheter med lämplig teknik.

Dokument & länkar