Tricorona Mineral genomför en riktad nyemission som säkerställer rörelsekapital för resten av 2002.

Report this content

Tricorona Mineral genomför en riktad nyemission som säkerställer rörelsekapital för resten av 2002. Tricorona Mineral tecknar option att förvärva rörelsen i Vitalitet, VCA AB. Betalning sker genom riktad nyemission. Förvärvet innebär att en lönsam rörelse tillförs Tricorona och att balansräkningen stärks. Samtliga röststarka A-aktier kommer genom överenskommelse med alla innehavare av A-aktier att stämplas om till B-aktier. Uppgörelse med Woxna Graphites långivare innebärande att Tricoronas moderbolags-borgen för dotterbolagets skulder lyfts bort. Efter genomförda förvärv och åtgärder kommer Tricoronas egna kapital vid full konvertering att uppgå till 85 mkr eller 4,10 kr per aktie. Riktad nyemission till Vitalitet, VCA AB Med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma har Tricorona Mineral genomfört en riktad emission till Vitalitet, VCA AB på 3,7 miljoner aktier. Detta säkrar rörelsekapitalet för resten av 2002. Förvärv av Vitalitet, VCA AB En överenskommelse har träffats som innebär att Tricorona tecknar en option att förvärva rörelsen i Vitalitet, VCA AB. Köpet omfattar en lönsam verksamhet inom företagsutveckling, tillgångar i värdepapper och inventarier. Två anställda i Vitalitet erbjuds anställning i Tricorona. Vitalitet redovisar ett positivt resultat på cirka 2 mkr för första tertialet 2002. Förvärvet skall ses mot bakgrund av att Tricorona behöver förbättrade resurser för att uppnå lönsamhet. Förvärvet finansieras genom en revers och ett konvertibelt skuldebrev, vilka vid senare tidpunkter skall konverteras till nyemitterade B-aktier i Tricorona. Vid full konvertering innebär förvärvet att 4 300 000 nya aktier av serie B kommer att emitteras. Den riktade nyemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma i Tricorona, vilken planeras till mitten av september. Totalt tillför de två uppgörelserna med Vitalitet tillgångar värderade till 13,5 mkr. Övergång till ett aktieslag Samtliga innehavare av A-aktier i Tricorona har förbundit sig att stämpla om dessa till B-aktier, vilket innebär att bolaget fortsättningsvis kommer att ha ett aktieslag. Överenskommelse med Woxna Graphites långivare Som ett led i rekonstruktionen av Woxna Graphite AB har Tricorona träffat en överenskommelse om ackord och omläggning av lån. Detta innebär att Tricorona skall betala tillbaka en del av Woxnas utestående lån till bank samt att två av långivarna, Norrlandsfonden och ALMI Företagspartner Gävleborg AB, omvandlar sina lån till konvertibla förlagslån med en ränta på 2 procent, en löptid på 7 år och ett lösenpris på 4 kr. Woxna Graphite kommer därefter inte att ha kvar några lån. Överenskommelsen innebär att långivarna friställer den moderbolagsborgen Tricorona stått för gentemot Woxnas lån. Överenskommelserna innebär att Tricoronas egna kapital vid full konvertering förstärks med cirka 17,4 mkr. Förstärkning av Tricoronas egna kapital Efter genomförda förvärv och åtgärder förstärks Tricoronas egna kapital vid full konvertering till 85 mkr, vilket motsvarar cirka 4,10 kr per aktie. Uppsala den 5 augusti 2002 Styrelsen i Tricorona Mineral AB För ytterligare upplysningar kontakta styrelsens ordförande Lars Ransgart, tel 08-463 33 61. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/05/20020805BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/05/20020805BIT00020/wkr0002.pdf

Dokument & länkar