Tricorona Mineral kvartalsrapport

KVARTALSRAPPORT FÖR PERIODEN 2003-01-01 till 2003-09-30 * Koncernens omsättning för perioden uppgick till 11,4 mkr (1,mkr). * Koncernens omsättning för kv. 3 uppgick till 10,6 mkr (0,4mkr). * Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till - 10,0 mkr (- 19,5 mkr). * Koncernens resultat efter skatt för kv. 3 uppgick till - 4,1 mkr (0,3 mkr). * Resultat per aktie för perioden uppgick till - 0,50 kr (- 0,99 kr). * Emission av konvertibelt förlagslån i augusti tecknades till 15,2 mkr. * Prognos om förbättrat resultat för kvartal fyra och positivt resultat för år 2004. FINANSIELL INFORMATION Koncernresultat kvartal 1-3 Koncernens omsättning för perioden januari-september uppgick till 11,4 mkr (1,2 mkr). Rörelseresultatet för perioden blev en förlust på - 5,8 mkr (- 19,0 mkr). Resultatet efter skatt blev - 10,0 mkr (- 19,5 mkr), vilket motsvarar 0,50 kr per aktie. Koncernresultat kvartal 3 Koncernens omsättning för perioden juli-september uppgick till 10,6 mkr (0,4 mkr). Rörelseresultatet för perioden blev en förlust på - 1,2 mkr (0,7 mkr). Resultatet efter skatt blev - 4,1 mkr (0,3 mkr). I resultatet ingår jämförelsestörande kostnader (bl. a. emissionskostnader) på sammanlagt 0,9 mkr samt nedskrivning av marknadsnoterade aktier med 2,7 mkr. Finansiell ställning Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 47 % (68 %). Likvida medel uppgick till 7,2 mkr (1,8 mkr). Koncernens egna kapital uppgick till 49,8 mkr (57,2 mkr) och substansvärdet per aktie var 2,50 kr (2,86 kr). Räntebärande skulder uppgick till cirka 33 mkr (17 mkr), varav 13,4 mkr utgörs av ett konvertibelt förlagslån med 2 % ränta och förfall år 2009 samt 15,2 mkr av ett konvertibelt förlagslån med 7 % ränta och förfall år 2007. Efter full konvertering uppgår det egna kapitalet till 78 mkr vilket ger 2,77 kr per aktie. Emission av konvertibelt förlagslån Under augusti genomfördes en emission av ett konvertibelt förlagslån med företräde för Tricoronas aktieägare. Totalt tecknades konvertibler för 15,2 mkr. Antalet aktier i Tricorona kommer efter registrering att uppgå till 26,6 miljoner. Vid full konvertering kommer antalet aktier att uppgå till cirka 35 miljoner. AFFÄRSOMRÅDE - METALLVÄRDEN-GRUPPEN Förvärv av rörelsen i M. V. Metallvärden Tricorona förvärvade vid halvårsskiftet rörelsen i bolaget M.V. Metallvärden AB. Metallvärdens affärsidé är att erbjuda den metallurgiska industrin i norra Europa service i form av råvaruleveranser, främst återvunna metaller samt därtill hörande transporter och tjänster. Förvärv av Svenska Metallbörsen AB Tricorona förvärvade vid halvårsskiftet 91 % av aktierna i Svenska Metall Börsen AB. Förvärvet finansierades genom en riktad emission av aktier i Tricorona Mineral. Svenska Metall Börsen har tre verksamhetsområden; mäkling av termins- och optionskontrakt, konsulttjänster i hur man använder denna typ av marknads- och informationstjänster kring denna marknad. Svenska Metall Börsen har enligt lagen om värdepappersrörelse tillstånd att bedriva mäkleriverksamhet, och har ansökt om utökat tillstånd hos Finansinspektionen för att kunna utföra handel i egen räkning. Förvärv av Svensk Kraftmäkling AB Tricorona Mineral AB förvärvade i augusti samtliga aktier i mäklarbolaget Svensk Kraftmäkling AB, SKM. Förvärvet finansierades genom en riktad emission av aktier i Tricorona Mineral samt en kontantandel. SKM:s affärsidé är att vara en av de ledande mäklarna av el i den avreglerade nordiska kraftmarknaden. Bolaget har dessutom planer på att uppnå motsvarande position i de kommande marknaderna för väderderivat, elcertifikat och utsläppsrättigheter. Samlande affärsidé för Metallvärden-Gruppen Den gemensamma affärsidén för de nyligen förvärvade Metallvärden AB, Svenska Metall Börsen AB och Svensk Kraftmäkling AB är att erbjuda metallurgisk och annan industri i norra Europa service i form av ett stort urval av råvaror, främst sekundära, samt råvaruprissäkringar och liknande tjänster. Omsättningen för affärsområde Metallvärden-Gruppen under perioden juli- september uppgick till 10,5 mkr. Resultat efter skatt blev 0,7 mkr (SKM medräknat fr.o.m. augusti). Detta är något bättre än prognostiserat trots att marknaderna ej har varit gynnsamma för något av företagen. AFFÄRSOMRÅDE MINERAL Woxna Graphite AB Tricorona Mineral tecknade i mars avtal med ett världsledande företag inom grafitområdet, Timcal Graphite & Carbon Ltd om ett långtgående samarbete med målsättningen att utveckla högren grafit som kan användas vid tillverkning av högeffektsbatterier och bränsleceller. Samarbetet med Timcal samt erhållandet av ett utökat miljötillstånd för framställning av högren grafit säkerställer att de investeringar som gjorts i Woxna Graphites anläggning vid Kringelgruvan tillvaratas och att produktionen på sikt kan återupptas. Resultat för Woxna Graphite Woxna Graphite:s försäljning från befintligt lager uppgick under perioden till 0,2 mkr (0,9 mkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 3,1 mkr (- 8,9 mkr). Från och med räkenskapsåret 2003 tillämpas produktionsberoende avskrivningar av materiella anläggningstillgångar i dotterbolaget Woxna Graphite. Med hänsyn till att verksamheten ligger i malpåse görs ingen avskrivning under avbrottstiden. I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med föregående år. NOMINERINGSKOMMITTÉ I enlighet med beslut på ordinarie bolagsstämma innevarande år skall en nomineringskommitté utses i samband med tredje kvartalsrapport. Således har Lars Ransgart, Thomas Örwén och Gunnar Ek från Aktiespararnas Riksförbund utsetts att inför nästa ordinarie bolagsstämma lägga fram förslag på styrelseledamöter och styrelsearvoden. OM Stockholms Fondbörs nya regler för styrelserepresentation kommer då att följas. NYTT HUVUDKONTOR Vid ordinarie bolagsstämma 2003 beslutades att ändra bolagets säte från Göteborg till Stockholm. Ny adress är Observatoriegatan 23, Box 70 426, SE-107 25 STOCKHOLM. Telefon 08-30 86 10 och fax 08-30 86 17. PROGNOS OM FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH POSITIVT RESULTAT 2004 Omstruktureringen av Tricorona Mineral fortsätter i enlighet med den plan som redovisats i prospektet till den under augusti månad genomförda företrädesemissionen. På grund av en lägre teckningsgrad än förväntat, kommer dock takten i förändringsarbetet att vara lägre än planerat. För kvartal fyra bedöms att rörelseresultatet kommer att ytterligare förbättras jämfört med resultatet för kvartal tre. För verksamhetsåret 2004 bedöms bolaget kunna redovisa ett positivt resultat. REDOVISNINGSPRINCIPER Från och med räkenskapsåret 2003 tillämpas produktionsberoende avskrivningar av materiella anläggningstillgångar i dotterbolaget Woxna Graphite. Med hänsyn till att verksamheten ligger i malpåse görs ingen avskrivning under avbrottstiden. I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med föregående år. Revision Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. KOMMANDE RAPPORTERING Bokslutskommuniké: Februari 2004. Stockholm den 28 oktober 2003. Styrelsen i Tricorona Mineral AB För ytterligare information kontakta verkställande direktör Björn Grufman, telefon 08-545 426 30 eller styrelsens ordförande Lars Ransgart, telefon 08-463 33 61. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00200/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00200/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Tricorona exploaterar mineralfyndigheter med lämplig teknik.

Dokument & länkar