Beslut från årsstämma i Trio AB

Trio AB hade under gårdagen årsstämma varvid en ny styrelse valdes. I den nya styrelsen ingår bland annat tre representanter för bolagets nya huvudägare, Teligent.

Vid gårdagens årsstämma i Trio AB omvaldes Olof Englund som ledamot i styrelsen. Tomas Duffy, Paul Hastings, Magnus Braxell och Per-Olof Berg nyvaldes till styrelsen. Tomas Duffy är idag vd för huvudägaren Teligent AB, Paul Hastings och Magnus Braxell är Teligents CFO respektive marknadsdirektör. Per-Olof Berg är fristående konsult inom ekonomi och administration, med erfarenhet bland annat som finansdirektör inom Compaq. Christian H Thommessen, Sverker Hannervall och Henrik Krefting lämnar sina uppdrag i Trio. Stämman beslutade att fastställa årsredovisningen och föreslagen resultatdisposition. Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske samt att styrelsens arvode ska vara högst 300 000 kronor att fördelas mellan styrelsens oberoende ledamöter. Styrelsen fördelar ersättningen utifrån faktisk tidsåtgång för de ersättningsberättigade ledamöternas styrelsearbete. Med anledning av Teligents uppköp av Trio nyvaldes PriceWaterhouse Cooper som revisionsbolag fram till och med årsstämman 2008, med Bertil Johansson som huvudansvarig revisor. Ernst & Young, med Anders Wiger som huvudansvarig revisor, lämnar därmed sitt uppdrag i förtid. Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar