Bokslutskommuniké 2005

• Nettoomsättningen för 2005 uppgick till 130,2 (118,4) MSEK och för det fjärde kvartalet till 36,2 (40,9) MSEK. • Rörelseresultatet för 2005 uppgick till 1,2 (5,0) MSEK och för fjärde kvartalet till 6,1 (8,3) MSEK. • Nettoresultatet för 2005 uppgick till 1,5 (4,3) MSEK och för fjärde kvartalet till 6,7 (7,8) MSEK. • Resultat per aktie före utspädning för 2005 uppgick till 0,02 (0,06) SEK och för fjärde kvartalet 0,07 (0,11) SEK. • Orderingången för 2005 uppgick till 126 (125) MSEK och för det fjärde kvartalet till 35 (45) MSEK. • Ramavtal för Trio Mobile Office tecknat med kund i USA i januari 2006. Värdet på den första ordern inom ramavtalet uppgår till över 8 MSEK. • Teligent AB (publ) har i ett offentligt bud daterat 2006-02-08 erbjudit Trios aktieägare 0,0877 nyemitterade aktier i Teligent per aktie i Trio. Värdet på budet var, baserat på aktiekurserna vid börsens stängning 2006-02-07, 2,94 SEK per aktie motsvarande en budpremie på 21,4 procent. I en sammanslagen koncern kommer Trios nuvarande aktieägare att kontrollera runt 30 procent av ägandet. Trios styrelse anser att en sammanslagning av Teligent och Trio är positiv ur ett industriellt och strategiskt perspektiv. Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna i Trio att acceptera erbjudandet.

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar