Delårsrapport januari – juni 2006

• Intäkterna första halvåret ökade med 7,6 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 65,4 (60,8) MSEK. Resultatet före finansiella poster uppgick till –4,7 (–7,2) MSEK och nettoresultat till –4,9 (–7,6) MSEK. Intäkterna andra kvartalet uppgick till 33,6 (40,2) MSEK. Resultatet före finansiella poster uppgick till –3,3 (3,5) Msek och nettoresultat till –3,4 (3,3) MSEK. • Bruttoresultatet ökade med 6 procent till 38,1 (35,9) MSEK, motsvarande en bruttomarginal på 58,3 (59,0) procent och för andra kvartalet till 19,3 (26,5) MSEK, motsvarande en bruttomarginal på 57,4 (65,9) procent. • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till –0,05 (–0,10) SEK och för andra kvartalet för –0,03 (0,04) SEK. • Orderingången uppgick till 66,1 (67,0) MSEK och för andra kvartalet till 30,6 (47,9) MSEK. • Trio har, som största enskilda aktieägare i Netwise AB (publ) med 26,5 procent av aktierna och 23,1 procent av rösterna i bolaget, accepterat det erbjudande som Ericsson lämnat på att förvärva samtliga aktier i Netwise. Värdet av erbjudandet för Trios innehav i Netwise uppgår till 79,2 MSEK. Om erbjudandet fullföljs innebär det att Trio gör en reavinst om 53,0 MSEK vilket beräknas ske under tredje kvartalet 2006. Genom Ericssons förvärv av Netwise blir Trio den enda kvarvarande större växeloberoende leverantören på den nordiska marknaden. • Vid tillfället för denna rapport äger Teligent 96,7 procent av aktierna i Trio AB (publ). Teligent har inlett inlösenförfarande för resterande aktier i Trio från de övriga aktieägarna. • Trio kommer att avnoteras från Stockholmsbörsen med sista handelsdag den 11 augusti 2006.

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar