Preliminära resultatsiffror 2005

Med anledning av det publika bud på Trios samtliga utestående aktier som idag offentliggjorts i separat pressmeddelande, kommuniceras härmed preliminära resultatsiffror för 2005.

Trios rörelseresultat för helåret 2005 uppgår preliminärt till 1,2 (5,0) MSEK och för det fjärde kvartalet till 6,1 (8,3) MSEK. Resultat efter finansiella poster och skatter för perioden uppgår till 1,5 (4,3) MSEK och för det fjärde kvartalet till 6,7 (7,8) MSEK. Bolagets intäkter uppgick till 130,2 (118,4) MSEK för perioden och till 36,2 (40,9) MSEK för det fjärde kvartalet. Orderingången för 2005 uppgick till 126 (125) MSEK och för det fjärde kvartalet till 35 (45) MSEK. Bolagets egna kapital uppgick per bokslutsdagen till 116,1 MSEK och kassan omfattade 51,0 (15,2) MSEK i likvida medel. Räntebärande skulder uppgick per bokslutsdagen till 20,2 (10,5) MSEK och kortfristiga icke räntebärande skulder uppgick till 36,0 (34,5) MSEK. Bolagets finansiella innehav i intressebolag omfattade ett marknadsvärde på 64,7 MSEK som är upptaget i bolagets balansräkning till 23,9 MSEK. Soliditeten i koncernen var 67 (60) procent exklusive finansiella övervärden. Trio har efter rapportperiodens utgång etablerat sig på den nordamerikanska marknaden och tecknat ett kontrakt med initialt ordervärde om drygt 8 MSEK. Trios bokslutskommuniké för 2005 publiceras tisdagen den 14 februari 2006, såsom tidigare meddelats. Stockholm den 8 februari 2006 Trio AB (publ)

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar