Trio-accept av Ericssons bud på Netwise

Trio, som i dag äger 26,5 procent av aktierna och 23,1 procent av rösterna i Netwise, har förbundit sig att acceptera det bud Ericsson lämnat på att förvärva bolaget. Budet värderar Trios innehav i Netwise till 79,2 MSEK. Det bokförda värdet per den sista mars i år uppgick till 24,7 MSEK.

Trio har, som största enskilda aktieägare i Netwise AB (publ), förbundit sig att acceptera det erbjudande som Ericsson lämnat på att förvärva samtliga aktier i Netwise under förutsättning att inte någon annan lämnar ett för aktieägarna mer förmånligt erbjudande. Denna förbindelse ingicks av Trio före budets offentliggörande den 5 juni 2006. Erbjudandet innebär att Trios innehav av 75 000 aktier av serie A och 1 244 885 aktier av serie B i Netwise värderas till 79,2 MSEK. Med ett bokfört värde per den 31 mars 2006 om 24,7 MSEK skulle det innebära en reavinst om 54,5 MSEK om erbjudandet fullföljs. Trio är helt skuldfritt med en nettokassa som per den 31 mars 2006 uppgick till 20,3 MSEK. Trio utvecklar och marknadsför bland annat avancerade IP-telefonilösningar och system för heltäckande företagstelefoni med full integration mellan mobiltelefoni, IP-telefoni och traditionell telefoni baserat på realtidsinformation och koppling till andra mervärdessystem som direkt konkurrerar med Netwise produkter. Genom Ericssons förvärv av Netwise blir Trio den enda kvarvarande större växeloberoende leverantören på den nordiska marknaden.

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar