Delårsrapport Januari – September 2021

Report this content

Hillerstorp 26 oktober 2021, 12:30 CET

Fortsatt stark utveckling i kvartalet

JULI - SEPTEMBER

 • Orderingången för kvartalet ökade med 80 procent och uppgick till 68,5 (38,1) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var ökningen 47 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 56 procent och uppgick till 65,5 (42,0) MEUR. Justerat för valuta och förvärv ökade nettoomsättningen med 37 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet ökade till 14,7 (9,3) MEUR.
 • Rörelsemarginalen ökade till 22,4 (22,1) procent.
 • Finansnetto var -0,3 (-0,2) MEUR.
 • Resultat efter skatt ökade till 11,1 (6,9) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,19 (0,12) EUR.

JANUARI - SEPTEMBER

 • Orderingången ökade med 68 procent och uppgick till 202,3 (120,4) MEUR. Justerat för valuta och förvärv var ökningen 44 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Nettoomsättningen ökade med 58 procent och uppgick till 187,7 (118,7) MEUR. Justerat för valuta och förvärv ökade nettoomsättningen med 40 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet ökade till 41,1 (22,2*) MEUR.
 • Rörelsemarginalen ökade till 21,9 (18,7) procent.
 • Finansnetto var -0,7 (-0,6) MEUR.
 • Resultat efter skatt ökade till 31,1 (16,4) MEUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,52 (0,27) EUR.

* Rörelseresultatet för andra kvartalet 2020 innehåller statliga stöd uppgående till 1,3 MEUR på grund av Corona. Stödet är redovisat på raden ”Övriga rörelseintäkter och kostnader”.

VD KOMMENTAR

Troax ökade orderingången med 47% organiskt under kvartalet, vilket innebär en fortsatt stark ökning av volymer och aktiviteter. Inklusive vårt nyförvärvade bolag i Polen, blir motsvarande siffra för tredje kvartalet 80%. I dessa siffror ingår en positiv priseffekt som kan uppskattas till ca 8% för kvartalet. Ackumulerat så är motsvarande siffror 44% organiskt och 68% inklusive förvärv och valuta. Här kan priseffekten uppskattas till ca 5%. Aktiviteten i kvartalet blev igen bättre än beräknat och kännetecknas av en fortsatt stark orderingång främst från större kunder inom automatiserade lager, drivet av behovet av ökade e-handelslösningar. Noteras bör, att koncernens avhängighet av dessa få större kunder inom automatiserade lager klart har ökat under de senaste två åren, på grund av den goda ökningen av försäljningsvolymerna inom detta område. I likhet med föregående kvartal, noterar vi viss högre aktivitetsnivå från automotivesektorn även om denna nivå fortfarande får betecknas som låg, med undantag av aktiviteterna i Nordamerika. Generellt skulle vi beteckna efterfrågan från marknaden som mycket stark, drivet av en återgång till normala nivåer efter Corona. Vi bedömer att den tidigare märkbara effekten av eftersläpningar på grund av pandemin nu klingar av och inte kommer att vara märkbar under resterande del av året.

Våra produktionsenheter har under kvartalet haft en mycket god beläggning, drivet av god orderingång under andra och tredje kvartalet. Detta medför en bra täckning av fasta kostnader, vilket också återspeglar sig i rörelseresultatet, trots en kännbar negativ effekt från prishöjningar på stål, förpackningsmaterial och frakter. Vi har, i samråd med våra kunder, höjt priser för att i möjligaste mån kompensera oss för dessa höjningar, men har fortsatt en viss tidsmässig eftersläpning. En viss fortsatt ökning av interna kostnader i form av övertid och inhyrning av personal för att klara volymökningarna, har noterats även under det tredje kvartalet, men bedöms gå ned till mer ’normala’ nivåer under fjärde kvartalet. Troax har även under detta kvartal, haft viss negativ påverkan av sena leveranser av råmaterial/komponenter, vilket påverkat planering och effektivitet men vi har i stort sett lyckats att hålla kunderna skadeslösa för dessa förseningar.

Speciellt glädjande även detta kvartalet är, att utvecklingen orderingångsmässigt varit fortsatt positiv i Nordamerika men även våra övriga regioner visar bra siffror för kvartalet, där vi kan lyfta fram UK som haft en stark orderingång främst inom området automatiserade lager. Tittar vi på faktureringen för kvartalet, så är den god i alla regioner med ett extra plus i Nordamerika, UK och i våra Nya marknader.

Vårt nyförvärv Natom Logistic i Polen, visar även detta kvartal en fortsatt god utveckling både orderingångsmässigt och i resultat. Den nya byggnad som vi under första halvåret investerade i, börjar nu bli färdig för att flytta in i, åtminstone i en första fas. Beroende på hur snabbt elförsörjningen kan tryggas, så blir inflyttningen helt färdig mot slutet av 2022 eller under första halvåret 2023. Integrationsarbetet fortsätter med viss eftersläpning, på grund av tidigare pandemieffekter.

Bruttomarginalen är positivt påverkad av ett gott kapacitetsutnyttjande och försäljningspriserna har, med viss eftersläpning, fortsatt att öka under kvartalet. Eftersläpningen i kundpriser förväntas att upphämtas senast under första kvartalet nästa år. Kostnaderna bedöms vara under kontroll och tillsammans med den goda försäljningsvolymen innebär detta att Troax levererar ett nästan all time high resultat i kvartalet (andra kvartalet i år var något högre).

Sammantaget betyder detta att rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 14,7 MEUR med en marginal på cirka 22,4%. Motsvarande siffror för samma kvartal föregående år, var 9,3 MEUR och 22,1%. Ackumulerat uppgår rörelseresultatet till 41,1 MEUR vilket ger en marginal på 21,9% att jämföra med 18,7% föregående år. Nettoresultatet uppgår till 11,1 MEUR för kvartalet jämfört med 6,9 MEUR föregående år. Inga större förändringar har skett avseende rörelsekapitalets utveckling jämfört med föregående år, förutom effekterna av förvärvet av vårt polska bolag som gjordes under fjärde kvartalet 2020. Lagervärdet är fortfarande något högt, men för närvarande är detta något som ökar leveranssäkerheten i vår verksamhet. Nettoskulden är på en fortsatt låg nivå. Vi förvärvade vid kvartalets början ABB:s verksamhet inom aluminiumskydd. Denna verksamhet har nu integrerats och leveranser till kunder har påbörjats i mindre skala, mot slutet av kvartalet.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef

TELEFONKONFERENS

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:

Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 26 oktober 2021, kl. 16:30 CET. Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i konferensen se mer information på https://www.troax.com/se/sv/press


 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Widstrand
Vd och Koncernchef
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Tel +46 (0)370-828 31

thomas.widstrand@troax.com


 

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021, kl. 12:30 CET.

Om Troax

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning (”metallbaserade nätpanelslösningar”) inom marknadsområdena; maskinskydd, lager- och industriväggar samt förrådslösningar.

Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för att skydda människor, egendom och processer.

Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion, vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 42 länder. Under 2020 uppgick Troax nettoomsättning till 164 MEUR och antalet anställda till ca 975 personer vid utgången av 2020. Bolagets huvudkontor är beläget i Hillerstorp, Sverige.

www.troax.com

Taggar: