Kommuniké från årsstämma i Troax Group AB (publ)

Hillerstorp 25 juni, 2020 16:30 CET

Årsstämman i Troax Group AB (publ) hölls den 25 juni 2020 i Hillerstorp.

Fastställande av resultat-och balansräkningar, vinstdisposition samt ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 0,1 Euro per aktie med 29 juni som avstämningsdag. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 6 juli. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av principer för valberedningen
Årsstämman beslutade i enlighet med förslag om vilka principer som skall gälla för valberedningen.

Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode
Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman antalet av stämman valda styrelseledamöter till sex. Årsstämman beslutade därefter om omval av Anna Stålenbring, Thomas Widstrand, Eva Nygren, Fredrik Hansson och Bertil Persson samt nyval av Anders Mörck. Anders Mörck utsågs till styrelsens ordförande.

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att styrelsearvode, exklusive arbete i utskott, ska utgå med sammanlagt 1 540 000 kronor (1.540.000), varav 540 000 kronor (540.000) till styrelsens ordförande och 250 000 kronor (250.000) vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode för revisionsutskottsarbete skall utgå med 100.000 kronor (100.000) till ordföranden och 75 000 kronor (75.000) till ledamot samt arvode för ersättningsutskottsarbete med 50 000 kronor (50.000) till ordföranden och 25 000 kronor (25.000) för ledamot.

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av årsstämman 2021, att välja Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till revisor. Det noterades att Johan Palmgren kommer att vara huvudansvarig för revisionen. Arvode till revisorerna betalas efter godkänd räkning.

Förvärv av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet ska ha till syfte att kunna uppfylla åtaganden enligt beslutat köpoptionsprogram.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill bolagets årsstämma 2021, äga rätt att besluta om överlåtelse av de egna aktier bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelse av egna aktier ska kunna användas att täcka bolagets åtaganden enligt beslutat köpoptionsprogram.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om köpoptionsprogram för ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om ett köpoptionsprogram riktat till ledande befattningshavare där styrelsen intill tiden för nästa årsstämma kan utställa köpoptioner på maximalt 315 000 aktier, motsvarande maximalt 0,5 procent av totala antalet aktier och 0,5 procent av totala antalet röster. Villkoren för köpoptionerna ska baseras på marknadsmässiga grunder enligt vedertagna modeller vid varje enskild tidpunkt för utgivande. Optionspremie ska utgöra 10 procent av aktiekursen vid utgivandetidpunkten. Löptiden för optionerna ska vara maximalt 3,9 år från dess utgivande och lösenperioden vara 20 maj 2024 – 30 juni 2024. Lösenpriset ska fastställas av en oberoende värderingsman vid respektive tillfälle enligt vedertagna värderingsmodeller.

Årsstämman beslutade att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 315 000 aktier till det för optionerna fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna. Förslaget är en del i att skapa ett långsiktigt incitament för viktiga medarbetare. Förslaget bedöms vara av rimlig omfattning för medarbetare och Troax aktieägarkollektiv. Sedan tidigare finns det två utestående program. Styrelsen avser att återkomma vid kommande årsstämmor med liknade förslag. Eftersom programmet erbjuds till marknadsmässiga villkor och innebär en ekonomisk risk för befattningshavaren, uppkommer inga kostnader avseende sociala avgifter.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Widstrand, Vd och Koncernchef
Troax Group AB 
Box 89 
335 04 Hillerstorp
Sweden
Tel 46 (0)370-82831
thomas.widstrand@troax.com 

Om Troax

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning (”metallbaserade nätpanelslösningar”) inom marknadsområdena; maskinskydd, lager- och industriväggar samt förrådslösningar.

Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för att skydda människor, egendom och processer.

Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion, vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 42 länder. Under 2019 uppgick Troax nettoomsättning till 168 MEUR och antalet anställda till ca 700 personer. Bolagets huvudkontor är beläget i Hillerstorp, Sverige.

www.troax.com

Taggar:

Prenumerera