TROAX: DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2017

Hillerstorp 10 maj 2017, 12.30 CET

JANUARI – MARS

  • Orderingången ökade med 32 procent, eller 16 procent justerat för förvärv och valuta.
  • Nettoomsättningen ökade med 35 procent till 36,3 (26,8) MEUR. Justerat för förvärv och valuta var ökningen 18 procentenheter.
  • Rörelseresultatet ökade till 6,6 (4,7) MEUR.
  • Rörelsemarginalen ökade till 18,2 (17,5) procent,
  • Resultat efter skatt steg till 4,0 (2,8) MEUR.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,20 (0,14) EUR.


VD KOMMENTAR

Troax har startat 2017 på ett bra sätt med en organisk ökning på 16%, vilket är klart över det historiska ökningssnittet. Vi har erhållit flera viktiga order under kvartalet ifrån kunder inom automation, lager och bygg, vilket visar att Troax erbjudande är starkt. På toppen av detta, har vi det nyförvärvade bolaget Folding Guard i USA, som också börjat året på ett bra sätt orderingångsmässigt. Vår bedömning är att marknadsutveckling som helhet varit gynnsam för koncernen under första kvartalet.

Utvecklingen har varit speciellt stark i Kontinentaleuropa, Norden och UK. En lägre siffra visas för nya marknader, som då påverkas av att vi föregående år fick ett par större order av projektkaraktär i det första kvartalet. I UK har vi fortfarande inte sett någon effekt av Brexit. Orderstocken vid periodens utgång är på en fortsatt god nivå.

Integrationen av det i slutet av 2016 förvärvade bolaget fortgår på ett bra sätt. Detta innebär både personalförändringar och ett utökat fokus på tillväxtmöjligheter. Samordning av gemensamma funktioner har påbörjats.  Förvärvet har så långt, tagits emot väl av viktiga kunder i USA. Vi ser goda möjligheter att stärka kundbasen på sikt, för bägge varumärken på den viktiga nordamerikanska marknaden.

Nettoomsättningen ökade i kvartalet med 35 procent jämfört med motsvarande period föregående år (exklusive förvärv och valuta var ökningen 18 procent). Utvecklingen är positiv på alla marknader. Koncernens orderingång, i rullande 12-månaders årstakt, är nu 129 MEUR inklusive ett kvartals omsättning för Folding Guard.

Under kvartalet har resultatet fortsatt att förbättras, främst på grund av goda försäljningsvolymer, men också för att större delen av uppstartskostnaderna för den nya lacklinan är borta. Marknadssatsningarna fortgår enligt plan, men kortsiktigt i lägre omfattning än tidigare, då en del interna resurser avsätts för att integrera vårt amerikanska förvärv i koncernen.

Rörelseresultatet i kvartalet blev 6,6 (4,7) MEUR, vilket innebär en rörelsemarginal på 18,2 procent att jämföra med 17,5 föregående år. Att notera är att konsolideringen av Folding Guard minskar koncernens rörelsemarginal i procent. Vi ser dock goda möjligheter att öka marginalen för Folding Guard långsiktigt. Nettoresultatet har också utvecklats positivt och uppgår till 4,0 MEUR för kvartalet, jämfört mot föregående år (2,8).

Resultat per aktie är efter första kvartalet 0,20 euro att jämföra med 0,14 euro föregående år.

Rörelsekapitalet är på en liknande nivå som föregående kvartal. Produkter i arbete, har ökat och är på en högre nivå, vilket indikerar att flera viktiga projekt fortfarande är under installation hos kunder och således ej ännu, är fakturerade. Vi har fortsatt bra kassaflöde under kvartalet. Nettoskulden efter första kvartalet uppgår till 59,6 MEUR och nyckeltalet lån i relation till EBITDA, är klart under koncernens mål.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef


Telefonkonferens

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:
Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 10 maj, kl. 17:00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska.
För att delta i konferensen se mer information på http://www.troax.com/sv/news.  


Thomas Widstrand

President and CEO
Troax Group AB
Box 89
330 33 Hillerstorp
Tel +46 (0)370-82831
thomas.widstrand@troax.com


Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2017, kl. 12:30 CETThomas Widstrand, Vd och Koncernchef
Troax Group AB 
Box 89 
330 33 Hillerstorp
Sweden
Tel 46 (0)370-82831
thomas.widstrand@troax.com 

Om Troax

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning (”metallbaserade nätpanelslösningar”) inom marknadsområdena; maskinskydd, lager- och industriväggar samt förrådslösningar.

Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för att skydda människor, egendom och processer.

Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion, vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 36 länder. Under 2016 uppgick Troax nettoomsättning till 116 MEUR och antalet anställda till 600 personer. Bolagets huvudkontor är beläget i Hillerstorp, Sverige.

www.troax.com

Taggar:

Om oss

Troax Group AB är den globalt ledande leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning inom marknadsområdena Maskinskydd, Lager och Förråd. Vår mission är att utveckla hållbara, högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar som skyddar människor, egendom och processer. Sedan starten 1955 har Troax utvecklats till en framgångsrik börsnoterad internationell koncern med cirka 700 medarbetare och lokal representation i 42 länder. Under 2018 uppgick nettoomsättningen till cirka 161 MEUR. Huvudkontoret är beläget i Hillerstorp, Sverige. Läs mer om oss på www.troax.com.