TROAX: DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2017

Hillerstorp 6 november 2017, 12.30 CET


JULI - SEPTEMBER

 • Orderingången ökade med 30 procent till 35,3 (27,1) MEUR. Justerat för förvärv och valuta var ökningen 15 procent.
 • Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 35,2 (28,8) MEUR. Justerat för förvärv och valuta var ökningen 8 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 7,5 (6,1) MEUR.
 • Rörelsemarginalen ökade till 21,3 (21,2) procent.
 • Finansnetto var -0,3 (-1,0) MEUR, en sänkning som beror på att bolaget löste sitt obligationslån i juni 2017.
 • Resultat efter skatt ökade till 5,3 (4,0) MEUR.
 • Resultat per aktie ökade till 0,27 (0,20) EUR.

JANUARI - SEPTEMBER

 • Orderingången ökade med 31 procent till 113,6 (86,7) MEUR. Justerat för förvärv och valuta var ökningen 16 procent.
 • Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 111,1 (83,9) MEUR. Justerat för förvärv och valuta var ökningen 17 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 22,3 (15,9) MEUR.
 • Rörelsemarginalen ökade till 20,1 (19,0) procent.
 • Finansnetto var -4,9 (-2,8) MEUR varav -2,3 MEUR avser en engångskostnad vid lösen av obligationslån.
 • Resultat efter skatt steg till 13,0 (9,9) MEUR.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,65 (0,50) EUR.

VD KOMMENTAR

Troax hade en fortsatt bra utveckling under tredje kvartalet 2017. Den organiska tillväxten uppgick till 15% i orderingång och överstiger med god marginal det historiska ökningssnittet. Tillväxten har varit något lägre mot slutet av kvartalet. Koncernens orderingång, i rullande 12-månaders årstakt, är nu 146 MEUR inklusive 9 månaders omsättning för Folding Guard. Vi har åter erhållit flera viktiga order ifrån kunder inom automation, lager och bygg, vilket är positivt. Det nyförvärvade bolaget, Folding Guard i USA, följer planerna och har en positiv utveckling. Vår bedömning, även detta kvartalet, är att marknadsutvecklingen som helhet varit klart gynnsam för koncernen. Utvecklingen har varit speciellt stark i Kontinentaleuropa och Norden, men även Nya marknader har haft ett bra kvartal.  I UK har vi under tredje kvartalet återigen sett vissa negativa effekter av svagare investeringsvilja hos vissa kundgrupper, troligen orsakade av osäkerhet kring bland annat Brexit-frågan. Orderstocken vid periodens utgång är fortsatt på en tillfredsställande nivå.

Integrationen av det i slutet av 2016 förvärvade bolaget Folding Guard fortgår. Fokus på att realisera tillväxtsynergierna från förvärvet är fortsatt stort men förväntas inte ge några större effekter förrän 2018/19. Vi kan återigen bekräfta att förvärvet tagits emot väl av viktiga kunder i USA. Vi ser fortsatt goda möjligheter att stärka kundbasen på sikt för båda våra varumärken på den viktiga nordamerikanska marknaden.

Nettoomsättningen ökade i kvartalet med 22 procent jämfört med motsvarande period föregående år (exklusive förvärv och valuta var ökningen 8 procent). Utvecklingen är positiv på alla marknader förutom UK.

Under kvartalet har resultatet fortsatt att förbättras, främst beroende på goda försäljningsvolymer och  därmed högt kapacitetsutnyttjande i våra fabriker. Som tidigare informerats, så fortgår marknadssatsningarna enligt plan, men kortsiktigt i lägre omfattning än tidigare, då en del interna resurser avsatts för integrationen av Folding Guard.

Rörelseresultatet i kvartalet blev 7,5 (6,1) MEUR, vilket innebär en rörelsemarginal på 21,3 procent att jämföra med 21,2 föregående år. Konsolideringen av Folding Guard påverkar fortfarande koncernens rörelsemarginal. Vi ser dock goda möjligheter att öka marginalen för Folding Guard långsiktigt. Nettoresultatet har också utvecklats positivt och uppgår till 5,3 MEUR för kvartalet, jämfört med 4,0 MEUR föregående år.

Resultat per aktie för tredje kvartalet är 0,27 euro och för de första nio månaderna 0,65 euro att jämföra med 0,20 euro respektive 0,50 euro för samma perioder föregående år.

Rörelsekapitalet är i stort sett oförändrat jämfört med föregående kvartal. Produkter i arbete, är på en fortsatt hög nivå, vilket betyder att flera projekt fortfarande är under installation hos kunder och således ännu inte är fakturerade. Vi har ett fortsatt positivt kassaflöde under kvartalet. Nettoskulden uppgår nu till 60,7 MEUR och nyckeltalet räntebärande lån i relation till EBITDA, är nu 1,7 vilket klart understiger koncernens mål.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef


Telefonkonferens

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:

Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 6 november,
kl. 16:00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska.
För att delta i konferensen se mer information på
http://www.troax.com/sv/news


Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2017, kl. 12:30 CET.


Thomas Widstrand, Vd och Koncernchef
Troax Group AB 
Box 89 
335 04 Hillerstorp
Sweden
Tel 46 (0)370-82831
thomas.widstrand@troax.com 

Om Troax

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning (”metallbaserade nätpanelslösningar”) inom marknadsområdena; maskinskydd, lager- och industriväggar samt förrådslösningar.

Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för att skydda människor, egendom och processer.

Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion, vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 36 länder. Under 2016 uppgick Troax nettoomsättning till 116 MEUR och antalet anställda till 600 personer. Bolagets huvudkontor är beläget i Hillerstorp, Sverige.

www.troax.com

Taggar: