TROAX GROUP: DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

Hillerstorp 15 augusti 2018, kl. 12:30 CET


APRIL - JUNI

 • Orderingången ökade med 8 procent till 42,9 (39,8) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 10 procent.
 • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 41,1 (39,6) MEUR. Justerat för valuta samt för justering enligt IFRS 15 var ökningen 5 procent.
 • Rörelseresultatet minskade till 7,7 (8,2) MEUR.
 • Rörelsemarginalen minskade till 18,7 (20,7) procent.
 • Finansnetto var -0,2 (-3,4) MEUR varav -2,3 MEUR av förra årets finansnetto avsåg en engångskostnad vid lösen av obligationslån.
 • Resultat efter skatt ökade till 5,6 (3,7) MEUR.
 • Resultat per aktie ökade till 0,28 (0,19) EUR.

JANUARI - JUNI

 • Orderingången ökade med 6 procent till 83,2 (78,3) MEUR. Justerat för valuta var ökningen 9 procent.
 • Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 77,8 (75,9) MEUR. Justerat för valuta samt för justering enligt IFRS 15 var ökningen 6 procent.
 • Rörelseresultatet minskade till 14,1 (14,8) MEUR.
 • Rörelsemarginalen minskade till 18,1 (19,5) procent.
 • Finansnetto var -0,4 (-4,6) MEUR varav -2,3 MEUR av förra årets finansnetto avsåg en engångskostnad vid lösen av obligationslån.
 • Resultat efter skatt ökade till 10,2 (7,7) MEUR.
 • Resultat per aktie ökade till 0,51 (0,39) EUR.

VD KOMMENTAR                                 

Koncernens utveckling under andra kvartalet 2018 fortsatte på samma sätt som under det första kvartalet. Andra kvartalet innebar en ökning av orderingången med 10% justerat för valutakurseffkter. Under kvartalet har vi återigen erhållit flera viktiga order ifrån kunder inom automation, lager och bygg men har även under detta kvartal, i likhet med de föregående kvartalen, noterat en lägre aktivitet hos kunder inom automotive. Integrationen av det mot slutet av 2016 förvärvade bolaget, Folding Guard i USA, följer i stort sett uppgjorda planer. Marknaden i USA under andra kvartalet 2018 har varit god, men något kaotisk främst beroende på materialprisförändringarna. Vi har genomfört prishöjningar mot kund men en viss eftersläpning kan noteras i utvecklingen under kvartalet. Priser på stål har generellt gått upp, men effekten är mest påtaglig i USA där inhemska leverantörer kraftigt höjt tråd och rörpriser. En naturlig följd av införandet av tullar.

Vår bedömning är att under detta kvartal har marknaden vuxit ungefär som vi förutsatt. Indikationen är fortfarande att de flesta kunder har välfyllda orderböcker och aktivitetsnivån har varit hög, men att marknadstillväxten planat ut på en fortsatt hög nivå. Utvecklingen för koncernen har varit positiv på de flesta marknader och vår bedömning är att vi fortsätter ta marknadsandelar på många marknader. Utvecklingen i UK har under kvartalet varit klart positiv jämfört med den svagare marknadsutvecklingen vi sett under flera tidigare kvartal. Orderstocken vid periodens utgång är fortsatt på en tillfredsställande nivå.

Integrationen av det förvärvade bolaget Folding Guard pågår. Större delen av de organisatoriska förändringar som planerats har nu genomförts. Fokus på att realisera tillväxtsynergierna från förvärvet är fortsatt stort men förväntas inte börja ge positiva effekter förrän under senare delen av året. Vi ser fortsatt goda möjligheter att ta marknadsandelar med båda våra varumärken på den viktiga nordamerikanska marknaden. Under tredje kvartalet 2018 kommer produktion av Troax produkter att startas i vår fabrik i Chicago.

Nettoomsättningen ökade i kvartalet med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år (inklusive valutaförändringar är ökningen 4 procent). Utvecklingen är positiv speciellt i UK och Nordamerika.

Resultatet för kvartalet hamnar lite under föregående års nivå. Minskningen kan huvudsakligen tillskrivas följande orsaker: eftersläpning av kundprishöjningar i USA, marknadssatsningar på nya marknader/nya kunder, viss prispress på det enklare sortimentet i Europa och ökade produktionskostnader beroende på mycket högt kapacitetsutnyttjande i vår huvudfabrik i Hillerstorp.

Rörelseresultatet i kvartalet blev 7,7 (8,2) MEUR, vilket innebär en rörelsemarginal på 18,7 procent att jämföra med 20,7 föregående år. Konsolideringen av Folding Guard påverkar fortsatt koncernens rörelsemarginal negativt. Vi ser dock goda möjligheter att öka marginalen för Folding Guard långsiktigt.

Nettoresultatet uppgår till 5,6 MEUR för kvartalet, jämfört med 3,7 MEUR föregående år. Förbättringen är främst hänförlig till lägre räntekostnader för kvartalet (föregående år hade vi en engångskostnad för att lösa befintlig obligation).

Resultat per aktie för andra kvartalet är 0,28 euro att jämföra med 0,19 euro motsvarande kvartal 2017.

Rörelsekapitalet är på förväntad nivå, där kundfordringar ökat något på grund av faktureringsökningen medan varulagret är på en låg nivå. Kassaflöde under kvartalet överstiger samma period 2017. Nyckeltalet nettoupplåning i relation till EBITDA är nu 1,8 vilket klart understiger koncernens mål. Produktionskapaciteten i vår huvudfabrik i Hillerstorp kommer som tidigare informerats att ökas mot slutet av året via en investering på cirka 5 MEUR där huvuddelen av denna investering kommer att belasta kassaflödet 2018. Ungefär hälften av investeringen har belastat kassaflödet för första halvåret.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef


Telefonkonferens

Inbjudan – presentation av resultatet för senaste kvartalet:
Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 15 augusti 2018, kl. 16:00 CET.
Konferensen kommer hållas på engelska. För att delta i konferensen se mer information på https://www.troax.com/sv/news


Thomas Widstrand
President and CEO
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Tel +46 (0)370-828 31
thomas.widstrand@troax.com


Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018, kl. 12:30 CET.För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Widstrand, Vd och Koncernchef
Troax Group AB 
Box 89 
335 04 Hillerstorp
Sweden
Tel 46 (0)370-82831
thomas.widstrand@troax.com 

Om Troax

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning (”metallbaserade nätpanelslösningar”) inom marknadsområdena; maskinskydd, lager- och industriväggar samt förrådslösningar.

Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för att skydda människor, egendom och processer.

Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion, vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 36 länder. Under 2017 uppgick Troax nettoomsättning till ca 152 MEUR och antalet anställda till ca 670 personer. Bolagets huvudkontor är beläget i Hillerstorp, Sverige.

www.troax.com

Taggar:

Om oss

Troax Group AB är den globalt ledande leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning inom marknadsområdena Maskinskydd, Lager och Förråd. Vår mission är att utveckla hållbara, högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar som skyddar människor, egendom och processer. Sedan starten 1955 har Troax utvecklats till en framgångsrik börsnoterad internationell koncern med cirka 700 medarbetare och lokal representation i 42 länder. Under 2018 uppgick nettoomsättningen till cirka 161 MEUR. Huvudkontoret är beläget i Hillerstorp, Sverige. Läs mer om oss på www.troax.com.