Troax Group AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Pressmeddelande, Hillerstorp den 29 december 2016, kl. 13.00 CET

Troax Group AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 15 december 2016 att Bolaget emitterat ytterligare obligationer om 17 MEUR under Bolagets befintliga utestående obligationslån, med ISIN SE0005799194, inom ett rambelopp om totalt 100 MEUR. I och med emissionen uppgår Bolagets utestående obligationslån till 77 MEUR. 

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara den 2 januari 2017. Med anledning av noteringen har Bolaget upprättat ett prospekt som den 28 december 2016 har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.troax.com och Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Widstrand, VD         0370-82831                      thomas.widstrand@troax.com

Ola Österberg, CFO             0370-82825                      ola.osterberg@troax.com

Prospekt: http://www.troax.com/sv/investors/obligationsvillkor

Denna information är sådan information som Troax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 december 2016 kl. 13.00 CET.

Mer information om bolaget finns på www.troax.com.


Thomas Widstrand
President and CEO
Troax Group AB 
Box 89 
330 33 Hillerstorp
Sweden
Tel 46 (0)370-82831
thomas.widstrand@troax.com 

Om Troax

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning (”metallbaserade nätpanelslösningar”) inom marknadsområdena; maskinskydd, lager- och industriväggar samt förrådslösningar.

Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för att skydda människor, egendom och processer.

Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion, vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 33 länder. Under 2015 uppgick Troax nettoomsättning till 103 MEUR och antalet anställda till 440 personer. Bolagets huvudkontor är beläget i Hillerstorp, Sverige.

www.troax.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar