Troax Group har inlett en fusion med Troax Corp

Hillerstorp 18 juni, 2015, 08.15 CET

  • Troax Group AB (publ) (”Troax Group”) har inlett en fusionsprocess med Troax Corp AB (publ) (”Troax Corp”) med Troax Group som övertagande bolag och Troax Corp som överlåtande bolag.
  • Styrelserna i respektive bolag har antagit en fusionsplan som även har undertecknats av bolagens revisor.
  • Något fusionsvederlag skall ej utgå.
  • Fusionen genomförs av strukturella skäl för att undvika dubbel rapportskyldighet enligt IFRS och för att förenkla Troax-koncernens struktur och organisation. Därigenom kan en mer kostnadseffektiv förvaltning tillskapas, vilket torde göra koncernen mer konkurrenskraftig.
  • Fusionen beräknas komma att slutföras under september 2015.

Fusionen

Styrelserna i Troax Group och Troax Corp har beslutat att inleda en fusionsprocess med Troax Group som övertagande bolag varvid Troax Corp kommer att uppgå i Troax Group. Genom fusionen övertar Troax Group samtliga tillgångar, skulder och förpliktelser i Troax Corp, inklusive Troax Corps utestående obligationslån om maximalt 100 000 000 Euro (”Obligationslånet”) som noterades på Nasdaq Stockholm den 12 juni 2015. Efter beslut den 30 januari 2015 av innehavarna av Obligationslånet ändrades villkoren för lånet, bl.a. för att möjliggöra en fusion.

Fusionen genomförs av strukturella skäl för att undvika dubbel rapportskyldighet enligt IFRS och för att förenkla Troax-koncernens struktur och organisation. Därigenom kan en mer kostnadseffektiv förvaltning tillskapas, vilket torde göra koncernen mer konkurrenskraftig.

Respektive bolag har tagit fram en gemensam fusionsplan som beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 25 juni 2015. Härefter följer enligt aktiebolagslagen vissa borgenärsrelaterade förfaranden och fusionsförfarandet beräknas vara avslutat genom slutlig registrering hos Bolagsverket i slutet av september 2015.

Efter att fusionen registrerats hos Bolagsverket kommer Troax Corp att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Troax Group. Troax Group kommer att i så god tid som möjligt offentliggöra vilken dag Bolagsverket förväntas registrera fusionen. I samband härmed kommer även att meddelas sista dag för handel i Obligationslånet med Troax Corp som emittent och den första dagen för handel med Troax Group som emittent.

Något fusionsvederlag utgår inte.

Kopior av fusionsplanen med relaterade handlingar och revisorernas yttrande hålls tillgängliga hos bolagen från och med dagen för detta pressmeddelande och kan kostnadsfritt erhållas från Troax Group, telefon +46 (0)370 828 00.

För ytterligare information, besök www.troax.com eller kontakta:

Thomas Widstrand
President and CEO
Troax Group AB (publ)
Box 89 
330 33 Hillerstorp 
Tel 46 (0)370-82831 
www.troax.com 
thomas.widstrand@troax.com

Informationen är sådan som Troax Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2015.

Om Troax

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning (”metallbaserade nätpanelslösningar”) inom marknadsområdena; maskinskydd, materialhantering och logistik samt egendomsskydd.

Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för att skydda människor, egendom och processer.

Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion, vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 31 länder. Under 2014 uppgick Troax nettoomsättning till ca 90 EURM och antalet anställda till cirka 400 personer. Bolagets huvudkontor är beläget i Hillerstorp, Sverige.

www.troax.com

Taggar:

Prenumerera