Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Report this content

Goldman Sachs Bank Europe SE ("Goldman Sachs") har, i egenskap av sin roll som Joint Global Coordinator och stabiliseringsansvarig, meddelat Truecaller AB (publ) (“Truecaller” eller "Bolaget") att stabiliseringsåtgärder avseende Bolagets B-aktier som handlas på Nasdaq Stockholm har vidtagits.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade och befintliga aktier i Truecaller ("Erbjudandet") och noteringen av Truecallers B-aktier på Nasdaq Stockholm, har Goldman Sachs möjlighet, i egenskap av Joint Global Coordinator och stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner som är utformade för att stabilisera, upprätthålla och på annat sätt stödja marknadspriset på Bolagets B-aktier på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att utföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar per dagen för handel med aktier på Nasdaq Stockholm, den 8 oktober 2021, och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Stabiliseringsansvarig har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än det som anges i Erbjudandet, det vill säga 52 SEK.

För att täcka eventuell övertilldelning i samband mer Erbjudandet har vissa säljande aktieägare, i enlighet med vad som anges i prospektet för Erbjudandet, utfärdat en övertilldelningsoption till Joint Global Coordinators och stabiliseringsansvarig, vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från dagen för prissättningen av Bolagets B-aktier, att sälja ytterligare högst 9 456 520 B-aktier motsvarande högst 15 procent av det totala antalet B-aktier som omfattas av Erbjudandet, det vill säga 52 SEK per aktie ("Övertilldelningsoptionen").

Goldman Sachs har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 på Nasdaq Stockholm och i den utsträckning som framgår nedan.

Kontaktperson på Goldman Sachs är Laurent Bouquet (+33 142121986).

Stabiliseringsinformation

Emittent: Truecaller AB (publ)
Värdepapper: B-aktier (SE0016787071)
 Övertilldelningsoption (aktier): 9 456 520 B-aktier
Erbjudandepris: 52 SEK
Tradingsymbol (ticker): TRUE B
Stabiliseringsansvarig: Goldman Sachs Bank Europe SE

Stabiliseringstransaktioner

Datum Kvantitet (antal aktier) Pris    (lägsta ) Pris (högsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
08 okt 2021 2 837 915 51,79 52 51,9775 SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)
11 okt 2021 1 686 669 51,22 52 51,7962 SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)
12 okt 2021 1 500 000 51,50 52 51,9133 SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)
13 okt 2021 303 214 51,40 52 51,9796 SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)
14 okt 2021 36 416 52,00 52 52,0000 SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)
15 okt 2021 182 969 51,70 52 51,9794 SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)
18 okt 2021 152 524 51,40 52 51,6651 SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)
19 okt 2021 315 117 50,90 52 51,6518 SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)
20 okt 2021 126 071 50,90 51,70 51,2629 SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)
21 okt 2021 266 540 49,10 50,70 49,8084 SEK Nasdaq Stockholm (XSTO)

Detta meddelande är endast i informationssyfte och utgör inte ett erbjudande eller inbjudan att teckna, teckna eller på annat sätt förvärva eller avyttra värdepapper eller investeringsrådgivning i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller förvärv är olagligt, inklusive och utan begränsning, USA, Australien, Kanada eller Japan, Underlåtenhet att följa dessa begränsningar kan utgöra ett brott mot värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner.

Detta tillkännagivande är inte ett erbjudande av värdepapper i USA, De värdepapper som avses ovan har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering, Det har inte funnits och kommer inte att finnas något offentligt erbjudande av värdepapperen i USA.

För mer information, kontakta gärna:

Annika Billberg, Head of IR & Communication
+46 702 679791
annika.billberg@truecaller.com

Denna information är sådan information som Truecaller är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.

Om Truecaller:
Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för cirka 280 miljoner aktiva användare, har laddats ned en halv miljard gånger och har hittills identifierat och blockerat mer än 30 miljarder oönskade samtal. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.

Prenumerera

Dokument & länkar