Styrelsen utnyttjar bemyndiganden att emittera och återköpa c-aktier

Report this content

Truecaller AB meddelar idag att styrelsen utnyttjar bemyndiganden att emittera och återköpa C-aktier för säkerställande av bolagets åtaganden enligt aktieprogram 2023.

Årsstämman den 26 maj 2023 i Truecaller AB beslutade – i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt det av årsstämman beslutade aktieprogram 2023 – att bemyndiga styrelsen att besluta om att genomföra en riktad nyemission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier.

 

Årsstämman beslutade också om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier genom ett riktat erbjudande till samtliga ägare av Caktier.

 

Återköp enligt bemyndigandet får ske vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma och ska ske till en kurs motsvarande aktiens kvotvärde (0,002 kronor).

 

Styrelsen har beslutat att utnyttja emissionsbemyndigandet för ovan angivna syfte genom att emittera 500 000 C-aktier till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Emissionen skall ske till en kurs som motsvarar aktiens kvotvärde vid tidpunkten för den riktade emissionen och aktierna ska tecknas senast idag, den 16 juni 2023, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

 

Styrelsen har fattat beslut om att utnyttja återköpsbemyndigandet för ovan angivna syfte genom återköp av samtliga emitterade C-aktier mot betalning motsvarande 100 procent av kvotvärdet, motsvarande 0,002 kronor per aktie. Återköp av C-aktierna skall verkställas senast den 20 juni 2023.

 

C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier av serie B i samband med att stamaktier av serie B ska levereras i enlighet med aktieprogram 2023.

 

Efter emissionen och återköpet av C-aktierna kommer bolaget inneha 5 600 000 egna C-aktier och 14 512 779 egna stamaktier av serie B, vilket sammanlagt motsvarar cirka 5,30 procent av det totala antalet aktier och 2,51 procent av det totala antalet röster i Truecaller AB.

 

För mer information, kontakta gärna:

 

Andreas Frid, Head of IR & Communication

+46 705290800
andreas.frid@truecaller.com


Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 350 miljoner aktiva användare, har laddats ned en halv miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 38 miljarder oönskade samtal under 2021. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.

 

 

 

Prenumerera