Truecallers styrelse har beslutat att återuppta återköp av aktier

Report this content

Truecallers styrelse har beslutat att använda det bemyndigande för återköp av egna B aktier som beslutades av årsstämman den 26 maj 2023. Syften med återköpen är att ge styrelsen möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt att kunna tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera framtida förvärv med egna aktier, samt att finansiera och/eller säkra leverans av B-aktier i långsiktiga incitamentsprogram som godkänts av bolagsstämman.

Återköpen kommer som tidigast att inledas idag den 7 juni 2023 och kommer som längst att pågå till Truecallers årsstämma 2024.

 

Rapportering av genomförda återköp kommer att ske i enlighet med gällande regler.

 

Återköpsprogrammet ska uppfylla följande villkor:

  • Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter (nedan “Regelverket”)
  • Återköpen får inledas tidigast idag den 7 juni 2023 och får pågå längst till årsstämman 2024.
  • Återköp får ske vid ett eller flera tillfällen, till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade börskursintervallet (dvs. i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs) som publiceras på Nasdaq Stockholm.
  • Återköp får ske endast med iakttagande av de mängdbegränsningar för köp av egna aktier som anges i Regelverket.
  • Det totala antalet aktier som totalt får återköpas (inklusive tidigare återköp) får maximalt motsvara 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman 2023 vilket motsvarade 37 905 971 aktier.
  • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

 

Det totala antalet aktier i Truecaller uppgår till 379 059 710 varav 46 783 800 stamaktier serie A, 327 175 910 stamaktier serie B och 5 100 000 stamaktier C. Samtliga C-aktier har återköpts av bolaget för att säkerställa bolagets åtagande i aktieprogram 2022 (som en del av incitamentsprogrammet LTIP 2022).

 

Truecaller innehar idag 13 281 779 B-aktier och 5 100 000 C-aktier, vilket motsvarar 4,85% av det totala antalet aktier i Truecaller.

 

För mer information, kontakta gärna:

 

Andreas Frid, Head of IR & Communication

+46 705290800
andreas.frid@truecaller.com


Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 350 miljoner aktiva användare, har laddats ned en halv miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 38 miljarder oönskade samtal under 2021. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.

 

 

Prenumerera