Kallelse till extra bolagsstämma

Report this content

Aktieägarna i Spacett AB, org.nr 559319-6446, (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 juli 2022 kl. 11 på adressen Humlegårdsgatan 4 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 4 juli 2022 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmält sin avsikt att delta på senast den 6 juli 2022.

Anmälan om deltagande kan göras antingen via e-post marcus@spacett.se eller skriftligen till Bolaget. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 4 juli 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 6 juli 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.spacett.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Ändring av bolagsordningen
  7. Stämmans avslutande

Angående punkt 6

Styrelsen föreslår att företagsnamnet i bolagsordningen ändras till Tura Group AB samt att sätet för bolaget ändras från Stockholm till Kungsbacka.

Nuvarande formulering

§ 1 Företagsnamn

Bolaget driver sin rörelse under företagsnamnet Spacett AB. Bolaget är ett publikt bolag (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

Föreslagen formulering

§ 1 Företagsnamn

Bolaget driver sin rörelse under företagsnamnet Tura Group AB. Bolaget är ett publikt bolag (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Kungsbacka kommun.

Beslutet är villkorat av att bolagsförvärvet av Tura Scandinavia AB, org.nr 556193-0420, röstats igenom av årsstämman den 30 juni 2022 och att förvärvet fullföljs.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Övrigt
Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget på adressen c/o Råsunda Förvaltning, Humlegårdsgatan 4, 114 46 Stockholm och på dess hemsida, www.spacett.se, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i juni 2022
Styrelsen i Spacett AB

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Bonsib VD Spacett AB

+46 721 82 72 90

marcus@spacett.se

Prenumerera