Kommuniké från extra bolagsstämma i Spacett AB den 30 juni 2022

Report this content

Extra bolagsstämma i Spacett AB ("SPACett" eller "Bolaget") hölls idag den 30 juni 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

  • Att, som en följd av godkänt förvärv av Tura Scandinavia AB vid årsstämman samma dag, välja en ny styrelse. Till ny styrelse valdes Hans Jacobsson, Petra Carnbäck, Daniel Johnsson och Jonas Wimmerstedt. Hans Jacobsson valdes till styrelseordförande. Nuvarande styrelse entledigas därmed. Beslutet är dock villkorat av att förvärvet fullföljs.
  • Att, arvode ska utgå med 100 000 kronor till ordförande och 50 000 till respektive styrelseledamot. Beslutet är dock villkorat av att förvärvet fullföljs.
  • Att, som en följd av godkänt förvärv av Tura Scandinavia AB vid årsstämman samma dag, entlediga nuvarande revisor Andreas Folke och att revisionsbolaget KPMG väljs till revisor med Mikael Ekberg som ansvarig revisor. Beslutet är dock villkorat av att förvärvet fullföljs. 
  • Att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Emission får ske av motsvarande sammanlagt högst tio procent av bolagets aktiekapital vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.spacett.se.

Stockholm den 30 juni 2022

Spacett AB (publ)

Styrelsen
 

För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Bonsib VD Spacett AB

+46 721 82 72 90

marcus@spacett.se

Spacett AB är ett förvärvsbolag som avser att förvärva ett onoterat rörelsedrivande bolag som skall växa och skapa värde i noterad miljö.