Leder och kanaler ska utveckla Västra Götalands län

Report this content

Turistrådet Västsverige och Västarvet kommer under 2016-2019 att genomföra projektet Hållbar produktutveckling i Västsverige. Syftet är att stärka besöksnäringen i Västsverige genom att skapa kvalitets- och hållbarhetssäkrade produkter som kombinerar kulturupplevelser med vandring och cykling. Tillväxtverket har beviljat totalt 3 miljoner kronor i stöd till projektet. 

Det finns redan idag stor efterfrågan bland både svenska och utländska turister och researrangörer på produkter som kombinerar kulturupplevelser med vandring och cykling. Inom det nya projektet är tanken att också paketera dessa tillsammans med bekvämt boende och lokala måltidsupplevelser. De leder som i första hand kommer att prioriteras är Ätradalsleden, lederna kring Göta kanal samt delar av pilgrimslederna i Västra Götalands län. Målet är att tillsammans med de exportmogna företagen som verkar i anslutning till lederna utveckla fler lönsamma turistupplevelser.

- Vi är jätteglada för denna möjlighet att ytterligare förstärka produktutvecklingen i regionen och ta fram konkurrenskraftiga vandrings- och cykelpaket. Vi vet att det finns en stark efterfrågan på detta såväl nationellt som internationellt, säger Marie Linde, vice vd Turistrådet Västsverige.

Hållbar produktutveckling i Västsverige drivs gemensamt av Turistrådet Västsverige och Västarvet, med de senare som projektägare. Arbetet kommer att bedrivas i samverkan med bland annat besöksnäringsföretag, lokala turismorganisationer, kommuner i Västsverige samt Skaraborgs, Fyrbodals och Sjuhärads kommunalförbund.

- Det finns en uttalad vilja från Västa Götalandsregionen att arbeta med besöksnäringen och att stärka samarbetet mellan Västarvet och Turistrådet Västsverige. Nu kommer detta att ske i arbetet med att utveckla produkter kopplade till natur- och kulturturism. Det är med bakgrund i detta, tillsammans med den tydliga efterfrågan på natur- och kulturturismprodukter som projektidén har arbetats fram, säger Marianne Dahlquist, förvaltningschef Västarvet.

Kontaktpersoner:

Marie Linde, vice VD Turistrådet Västsverige, tfn: 031-81 83 07, marie.linde@vastsverige.com

Marie Fors, projektledare, Västarvet, tfn: 0739-86 30 34, marie.c.fors@vgregion.se 

Ulrika Nisser, projektansvarig Hållbar destinationsutveckling Tillväxtverket, tfn: 08-681 65 55, ulrika.nisser@tillvaxtverket.se


Länkar

Pressmeddelande från Tillväxtverket

Inslag från Ekonomiekot 15 juni

 

Beslutsmotivering:
Aktuell ansökan uppfyller Tillväxtverkets samtliga kriterier i utlysningen Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism 2016-19. Ansökan är genomarbetad och har en bra balans mellan strategiska och operativa insatser. De planerade insatserna för att säkerställa hållbar utveckling av produkter, upplevelser och kompletta leveranskedjor är väl förankrade bland medverkande aktörer, medfinansiärer och samarbetspartners. Stödmottagaren (projektägaren) har de resurser och den kompetens som krävs för att driva komplexa utvecklingsprocesser parallellt på lokal och regional nivå med kopplingar till andra pågående insatser i regionen som kan skapa synergieffekter och bidra till en förstärkt besöksnäringsutveckling.

Västarvet

Västarvet är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen som ansvarar för besöksmål, förvaltar museisamlingar och, tillsammans med andra aktörer, utvecklar natur- och kulturarvet i Västra Götaland. Västarvet samverkar också med staten och kommunerna om rådgivande och stödjande funktioner genom sina konsulenter och konsulttjänster. Den publika verksamheten är inriktad på att skapa värdefulla upplevelser för invånarna i Västra Götaland och att göra natur- och kulturhistorien tillgänglig, lärorik och inspirerande. Västarvet ingår som en del i det nationella systemet för natur- och kulturmiljöarbete och samhällsplanering. Arbetsfältet styrs framför allt av Kulturmiljölagen, Plan- och bygglagen, Naturresurslagen och Miljöbalken. Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen är de statliga aktörerna, Västarvet den regionala och kommunerna de lokala.

Turistrådet Västsverige är Västra Götalandsregionens helägda bolag för utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige. Bolaget bildades år 1999 och är nu en väletablerad aktör inom den västsvenska besöksnäringen. Bolaget bedriver marknadsföring genom kampanjer, mediabearbetning, samverkan med utländska researrangörer och en webbinfrastrutur för marknadsföring av den samlade västsvenska besöksnäringen. Bolaget har också en omfattande affärs- och produktutvecklingsverksamhet i samverkan med besöksnäringsföretagen i Västsverige. Utöver detta utgör Turistrådet en stödjande funktion i all turistisk utveckling i regionen genom att förse besöksnäringens aktörer inom såväl privat som offentlig sektor med kunskapsunderlag i form av statistik, analyser och undersökningar.

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Myndigheten är ansvarig för turism- och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap. Tillväxtverket ansvarar även för den officiella turiststatistiken och sprider kunskap om turismens utveckling i Sverige.

Foto: Lasse Forsberg

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är jätteglada för denna möjlighet att ytterligare förstärka produktutvecklingen i regionen och ta fram konkurrenskraftiga vandrings- och cykelpaket. Vi vet att det finns en stark efterfrågan på detta såväl nationellt som internationellt.
Marie Linde, vice vd Turistrådet Västsverige