Aktieägarna i TurnIT AB kallas härmed till extra bolagsstämma

Report this content

Aktieägarna i TurnIT AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 december 2002 klockan 10.00, Strandvägen 47, Stockholm Anmälan, m m Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken måndagen den 9 december 2002, dels göra anmälan till TurnIT AB (publ) ("TurnIT"), Strandvägen 47, 114 56 Stockholm, eller på telefon 08-545 877 30, telefax 08-545 877 49 eller e-post info@turnit.se, före kl. 12.00 fredagen den 13 december 2002. Vid anmälan skall anges namn, adress, personnummer/organisationsnummer, antalet aktier och telefonnummer. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till TurnIT under ovanstående adress. Bolaget kommer att med post skicka ett personligt behörighetskort till de aktieägare som anmält sig enligt ovan. Behörighetskortet skall medtagas vid bolagsstämman för inpasseringskontroll. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC den 9 december 2002. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan tillfällig omregistrering skall verkställas. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.Val av styrelse, se punkt 6 nedan. 6. Stämmans avslutande. Val av styrelse (punkt 6) Styrelsen har av Thalamus Networks AB mottagit en påkallelse i enlighet med 9 kap 8 § aktiebolagslagen att snarast möjligt kalla till extra bolagsstämma. Thalamus Networks AB äger 8.417.762 B-aktier i TurnIT AB, vilket utgör mer än 1/10 av aktiekapitalet. Ändamålet för sammankallelse till extra bolagsstämma är att utse minst två nya styrelseledamöter. Aktieägare representerande cirka 35 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har förklarat sig stödja följande förslag:Till styrelseledamöter föreslås omval av Kent Karlsson, Karin Kronstam, Mariana Burenstam Linder och Jan Ohlsson samt nyval av Curt Lönnström, Stig Martin och Jan Norman. Stockholm i november 2002 TurnIT AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/26/20021126BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/26/20021126BIT00120/wkr0002.pdf

Dokument & länkar