Delårsrapport Januari-juni 2004 TurnIT AB (publ)

Delårsrapport Januari-juni 2004 TurnIT AB (publ) Finansiell ställning ·En företrädesemission om 79,2 Mkr före emissionskostnader fulltecknades. ·Under perioden och strax efter har TurnITs finansiella ställning förstärkts genom dels två nyemissioner om sammanlagt 87 Mkr och dels genom ett ovillkorat ackord som överenskommits med huvudkreditgivaren. Det egna kapitalet uppgår efter detta till 165,6 Mkr eller 1,04 kronor per aktie. Efter eventuell teckning av samtliga utestående teckningsoptioner ökar det egna kapitalet till 324,0 Mkr motsvarande 0,91 kronor per aktie. April-juni 2004 ·Koncernens omsättning uppgick till 143,8 (179,5) Mkr. Omsättningen i kvarvarande enheter uppgick till 140,1 Mkr för motsvarande period 2003 ·Rörelseresultatet med återläggning av goodwillavskrivningar uppgick till 1,4 (-6,2) Mkr ·Resultatet efter skatt har påverkats positivt av jämförelsestörande poster med 75,0 Mkr ·Resultatet efter skatt uppgick till 71,6 (-14,5) Mkr ·Resultat per aktie uppgick till 1,44 (-0,21) kr Januari-juni 2004 ·Koncernens omsättning uppgick till 306,4 (397,5) Mkr. Omsättningen i kvarvarande enheter uppgick till 302,4 Mkr för motsvarande period 2003 ·Rörelseresultatet med återläggning av goodwillavskrivningar uppgick till 13,1 (-12,4) Mkr ·Resultatet efter skatt har påverkats positivt av jämförelsestörande poster med 24,4 Mkr ·Resultatet efter skatt uppgick till 19,8 (-28,5) Mkr ·Resultat per aktie uppgick till 0,40 (-0,42) kr Händelser efter rapportperiodens utgång ·Ny VD på IAR Systems tillträder den 16 augusti För mer information kontakta: -Kent Karlsson, VD TurnIT, telefon: 08-785 26 01 eller 0702-39 78 97, kent.karlsson@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/13/20040813BIT20110/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar