Fördelning av anskaffningsutgift i TurnIT ABs nyemission 2004

TurnIT AB genomförde under juni 2004 en nyemission av aktier och en emission av skuldebrev med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Som stöd för bestämmande av den skattemässiga anskaffningskostnaden i emissionen har Riksskatteverket låtit meddela följande Allmänna råd: (SKV A 2004:35) Av teckningslikviden, inklusive anskaffningsutgift för teckningsrätter, för en aktie bör 86 procent belöpa på den tecknade aktien och 7 procent på varje optionsrätt. Dessa allmänna råd tillämpas från och med 2005 års taxering. För ytterligare information hänvisas till Skatteverkets meddelanden, SKV M 2004:25 vilka finns tillgängliga på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se

Dokument & länkar