TurnITs nyemissionsprospekt offentliggörs

Report this content

TurnITs nyemissionsprospekt offentliggörs TurnIT har idag offentliggjort sitt nyemissionsprospekt. Genom nyemissionen säkerställs den långfristiga finansiering i TurnIT som bedöms vara erforderlig för att framgångsrikt kunna fullfölja den nya strategin som lades fast under tredje kvartalet 2001. Nyemissionen tillför TurnIT cirka 66 Mkr före emissionskostnader vid full teckning. Flera större aktieägare representerande cirka 19 procent av aktiekapitalet har förklarat att de avser teckna sina andelar i nyemissionen. Det nya kapitalet kommer att användas i samband med åtgärdsprogram, erläggande av tilläggsköpeskillingar samt finansiering av verksamheten med en löpande organisk tillväxt tills dess att positiva kassaflöden uppnås. Ett antal större aktieägare; Nordico Invest, Svolder, Länsförsäkringar småbolagsfond, Alecta pensionsförsäkring ömsesidigt, Förenade Liv Ömsesidigt Gruppförsäkringsbolag och Skandia Liv, samt styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare i TurnIT och verkställande direktörer i dotterbolag, tillsammans representerande cirka 19 procent av aktiekapitalet, har förklarat att de avser att teckna sina andelar i nyemissionen. Villkor och tidplan Befintliga aktieägare har företrädesrätt i nyemissionen. För varje A- och B-aktie i TurnIT erhåller befintliga aktieägare i TurnIT en (1) teckningsrätt som ger aktieägaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A respektive serie B. Teckningskursen uppgår till 3,20 kronor per aktie. Nyemissionen kommer att följa den tidigare offentliggjorda tidplanen: Avstämningsdag: 15 augusti 2002 Teckningstid: 21 augusti - 6 september 2002 Handel med teckningsrätter: 21 augusti - 3 september 2002 Bakgrund Under tredje kvartalet 2001 utformades en ny strategi för TurnIT. Ett stort antal kostnadsbesparande åtgärder påbörjades. Under hösten 2001 och i början av 2002 avyttrades samt avvecklades ett flertal verksamheter som sammantaget redovisade rörelseförluster under 2001 om cirka 97 Mkr. Åtgärderna syftade till att minska skuldsättningen, förbättra likviditeten samt skapa förutsättningar för lönsamhet. Sammantaget har ett stort antal åtgärder genomförts för att vända de negativa kassaflödena i bolagen, renodla bolagsstrukturen samt för att öka TurnITs konkurrenskraft. TurnITs dotterbolag har anpassat både organisation och kostnader till rådande marknadsläge och bolagen är väl positionerade när marknaden vänder. TurnIT bedömer att marknadsläget fortfarande är instabilt men en förbättring av marknaden förutses under andra halvåret 2002. Sommarmånaderna beräknas innebära lägre beläggning och därmed lägre fakturering för konsultföretagen. Tidigare aviserade förväntningar om ett positivt rörelseresultatet före goodwillavskrivningar för TurnIT för helåret 2002 kvarstår. Som ett led i att säkra TurnITs långsiktiga finansiering gjordes en riktade nyemission om totalt 35 Mkr till ett antal större aktieägare i början av juli 2002. I samband med genomförandet av den riktade nyemissionen erhölls långfristig bankfinansiering innebärande att den kortfristiga förvärvskrediten om 150 Mkr lades om till ett femårigt lån med första amortering i mars 2003. Genom ovanstående finansieringslösningar i kombination med företrädesemissionen säkerställs den långfristiga finansieringen. Prospektet finns att ladda ned från www.turnit.se samt från www.nordeasecurities.com. För mer information kontakta: - Kent Karlsson, VD TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30, Mobil: 0702-39 78 97, kent.karlsson@turnit.se - Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00150/wkr0002.pdf

Dokument & länkar