Uttalande från TurnITs styrelse med anledning av offentligt erbjudande från Nocom

Bakgrund Nocom AB (publ) (”Nocom”) har idag offentliggjort ett erbjudande till samtliga aktieägare och innehavare av teckningsoptioner utgivna av TurnIT (”Erbjudandet”). Nocom erbjuder för varje fyrtal aktier av serie A eller serie B i TurnIT en nyemitterad aktie av serie B i Nocom. För varje 10-tal teckningsoptioner av serie A eller serie B 2004/2005 eller serie B 2004/2005 utställda av TurnIT erbjuder Nocom: antingen en teckningsoption i Nocom att teckna en Nocom aktie av serie B för SEK 3,00 senast 2006 12 20 förutsatt att innehavaren tecknar en Nocom aktie av serie B för SEK 3,00 i samband med att Nocom förklarar Erbjudandet ovillkorat, eller två teckningsoptioner i Nocom, vilka vardera berättigar till teckning av en aktie av serie B i Nocom till kursen SEK 3,00 senast 2005-06-30. Courtage utgår ej i Erbjudandet. Enligt pressmeddelandet genom vilket Nocom offentliggjort Erbjudandet har vissa aktieägare i och innehavare av teckningsoptioner utgivna av TurnIT ställt sig positiva till Erbjudandet. Dessa aktieägare representerar totalt 22,8 procent av rösterna och 22,1 procent av kapitalet i TurnIT före utspädning. Vid full anslutning till Erbjudandet kommer aktieägarna i TurnIT sammanlagt att erhålla en andel av kapitalet i Nocom om cirka 55 procent och en andel av rösterna om cirka 49 procent. Efter full utspädning kommer nuvarande aktieägare och innehavare av teckningsoptioner i TurnIT att erhålla cirka 71 procent av kapitalet och cirka 66 procent av rösterna i Nocom. Genom Erbjudandet är det Nocoms ambition att lägga grunden för ökad lönsamhet och fortsatt expansion med målet att skapa en betydande aktör på den nordiska IT-marknaden. Kostnaderna för koncerngemensamma funktioner och börsnoteringar kan minskas och fördelas på ett större antal enheter. Nocom har uppskattat årliga kostnadsbesparingar till cirka SEK 12 miljoner. Nyemissionen, som är en del av Erbjudandet till innehavarna av teckningsoptioner förväntas stärka den nya koncernens finansiella ställning. Erbjudandet kan tillföra den nya koncernen maximalt SEK 59,4 miljoner före emissionskostnader. Nocom har idag vidare offentliggjort ett erbjudande om att förvärva samtliga aktier i IAR Systems AB (publ) (”IAR”). Erbjudandet om förvärv av aktierna i IAR är villkorat av att förvärvet av TurnIT genomförs. TurnIT äger cirka 75 procent av aktierna i IAR och har avstått rätten att delta i detta erbjudande. Uttalande TurnIT har genomgått en framgångsrik omstrukturering och genomfört stora kostnadsbesparingar under ledning av förre VDn Kent Karlsson som avled i oktober 2004. Med den finansiella omstrukturering som genomförts har TurnIT nu en god finansiell ställning. Genom Erbjudandet och bildandet av den nya koncernen kommer kostnader för börsnotering och vissa koncerngemensamma funktioner att reduceras och fördelas på flera enheter. TurnITs styrelse har utvärderat Erbjudandet och vill uppmärksamma TurnITs aktieägare och innehavare av teckningsoptioner på följande. Vid en ersättning om en nyemitterad aktie i Nocom för fyra aktier i TurnIT motsvarar aktiedelen av Erbjudandet en premie om cirka 28 procent på den aktuella aktiekursen . Jämfört med genomsnittliga betalkurser för aktierna i TurnIT och Nocom under de senaste trettio handelsdagarna uppgår premien till cirka 24 procent. Mot bakgrund av aktiedelen i Erbjudandet bedöms värdet på de olika alternativ riktade till innehavarna av teckningsoptioner som skäligt. De av TurnIT utgivna personaloptionerna omfattas ej av Erbjudandet. Det är enligt styrelsens bedömning osannolikt att dessa skulle bli föremål för lösen. Nordea Corporate Finance har på styrelsens uppdrag utvärderat Erbjudandet och har i ett utlåtande till styrelsen uttalat sin uppfattning att det erbjudna priset är skäligt från en finansiell utgångspunkt. Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen i TurnIT vid en sammanvägd bedömning att Erbjudandet är skäligt och därför rekommenderar styrelsen enhälligt TurnITs aktieägare och innehavare av teckningsoptioner utgivna av TurnIT att acceptera Erbjudandet. Tidplan Enligt pressmeddelandet från Nocom förväntas anmälningsperioden för Erbjudandet löpa från och med den 7 februari till och med den 28 februari 2005. Prospekt avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 4 februari 2005. Under förutsättning att Nocom fullföljer Erbjudandet senast den 4 mars 2005, beräknas redovisning av vederlag kunna påbörjas omkring den 15 mars 2005 till de aktieägare och innehavare av teckningsoptioner som accepterat Erbjudandet. För mer information kontakta: - Curt Lönnström, styrelseordförande TurnIT AB, telefon 08-785 26 00 eller mobil 070-591 5033

Dokument & länkar