• news.cision.com/
  • Työterveyslaitos/
  • Arbetshälsoinstitutet och Teknologiska forskningscentralen VTT skapar ett ekosystem för främjande av välbefinnande i arbetet

Arbetshälsoinstitutet och Teknologiska forskningscentralen VTT skapar ett ekosystem för främjande av välbefinnande i arbetet

Report this content

Arbetshälsoinstitutet informerar, pressmeddelande 17/2018, Fritt för publicering 12.4.2018 kl. 10

Arbetshälsoinstitutet och Teknologiska forskningscentralen VTT går tillsammans in för att förnya det finländska arbetsvälbefinnandet och stödja en storskalig användning av modern teknologi – bl.a.  artificiell intelligens – i syfte att främja nya, globalt konkurrenskraftiga lösningar inom hälsoteknologisektorn. Målet är att förbättra individens arbetsförmåga och välbefinnande.

Arbetets omvandling och befolkningens åldrande förutsätter nya innovativa lösningar inom vårdbranschen. De positiva hälsoeffekter dessa lösningar ger upphov till syns i form av minskad sjuklighet, längre livslängd, minskade vårdkostnader och en allmän ökning av välbefinnandet.

Teknologiska forskningscentralen VTT och Arbetshälsoinstitutet går med gemensamma krafter in för att skapa och samordna ett samhällsbetydande och arbetshälsofrämjande ekosystem, som bygger på användning av artificiell intelligens och moderna innovationer. Ekosystemet är öppet för alla aktörer inom arbetshälsa och arbetsvälbefinnande – arbetsplatser, företagshälsovården, hälsoteknologiproducenter och pensionsförsäkringsbolag.

”Genom vårt strategiska samarbete syftar vi till att bygga upp verkningsfullare helheter inom hälsoteknologisektorn som kan ge betydande positiva effekter på det nationella planet vad gäller arbetsvälbefinnandet, arbetshälsan och yrkeskarriärerna, och därigenom främja landets konkurrenskraft", säger VTT:s verkställande direktör Antti Vasara och Arbetshälsoinstitutets generaldirektör Antti Koivula.

”Som ägare av ett unikt hälsodatamaterial har Finland möjlighet att locka även internationella affärsföretag att medverka i ekosystemet. Vi kan fungera som testplattform för validering av forskningsresultat och utprövning av nya innovationer inför globala lanseringar. Ekosystemverksamheten främjar både forskning och affärsverksamhet, både i hemlandet och internationellt", understryker Antti Vasara.

”Arbetets omvandling är en av de största förändringsfaktorerna i dagens Finland.  Arbetet med att skapa ett ekosystem i samarbete med VTT och andra aktörer är ett viktigt sätt att öka förståelsen av arbetets omvandling och underlätta ledningen av förändringsprocessen", förklarar Koivula.

Arbetshälsoinstitutet och VTT börjar nu bygga upp ett aktörsnätverk för att konkretisera utvecklingen av planen.

Arbetshälsoinstitutet strävar efter att förbättra arbetslivets kvalitet och arbetets produktivitet samt förbättra individens och arbetsgemenskapens kompetens och möjligheter att fungera i olika situationer. För att kunna nå fram till effektiva, helhetsinriktade lösningar är det viktigt att utforska nya möjligheter och utveckla verksamheten i samarbete med företagen, forskningssamfundet och olika samhällsaktörer.

Till VTT:s fokusområden hör att förbättra individens och samhällets välbefinnande, främja storskalig användning av teknologiska lösningar i samhället och skapa ny affärsverksamhet. Förbättringen av arbetsvälbefinnandet och införande av ett nytt helhetstänkande har setts som ett område där man genom att kombinera olika typer av kunnande kan åstadkomma en betydande förbättring av välbefinnandet inom hela samhället.

Mer information:

VTT

Tua Huomo, affärsverksamhetsdirektör för kunskapsintensiva produkter och tjänster

Tfn 040 564 4146

tua.huomo@vtt.fi

@tuajh

Arbetshälsoinstitutet

Jorma Mäkitalo, forsknings- och servicecenterdirektör

Tfn 040 515 6131

jorma.makitalo(at)ttl.fi

@JormaMakitalo

Mediatjänster
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tiina Kaksonen, expert
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 3015, 358 50 3643158
www.ttl.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 560 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Genom vårt strategiska samarbete syftar vi till att bygga upp verkningsfullare helheter inom hälsoteknologisektorn som kan ge betydande positiva effekter på det nationella planet vad gäller arbetsvälbefinnandet, arbetshälsan och yrkeskarriärerna, och därigenom främja landets konkurrenskraft
verkställande direktör Antti Vasara, VTT och generaldirektör Antti Koivula, Arbetshälsoinstitutet