Ari Väänänen har utnämnts till forskningsprofessor vid Arbetshälsoinstitutet

Press meddelande 27/2018, 27.8.2018

Ari Väänänen (f. 1968) har utnämnts till forskningsprofessor vid Arbetshälsoinstitutets avdelning för föränderligt arbetsliv och psykisk hälsa från och med 13.6.2018. Professuren hör till enheten Arbetsförmåga och arbetskarriär.

Väänänen har tjänstgjort inom flera undersöknings- och expertuppdrag vid Arbetshälsoinstitutet sedan år 1998. Just nu tjänstgör han som programchef för programmet Befolkning och arbetsförmåga.

Ari Väänänens särskilda intressen är frågor som ligger vid skärningspunkten mellan den föränderliga arbetarbefolkningen samt arbetet och hälsan. Huvudsakliga forskningsområden är förändringar i arbetslivet och försämrad arbetsförmåga, mekanismer som utlöser psykiska problem hos personer i arbetsför ålder samt många andra frågor som utmanar den psykiska arbetsförmågan i ett utmanande arbetsliv.

– Jag är speciellt intresserad av psykisk sårbarhet i arbetslivet och när den leder till nedsatt handlingskraft, säger Väänänen.

Ari Väänänen har också forskat i invandrares kunnande och välbefinnande i det finländska arbetslivet och de specifika frågor som berör mångkulturella arbetsplatser.

– Målet med forskningsarbetet är att proaktivt konstruera nya tillvägagångssätt – såväl vetenskapliga som praktiska, vars utnyttjande ger en chans till ett mer välmående och produktivt arbetsliv, sammanfattar Väänänen.

– När arbetslivet förändras snabbt, speciellt till följd av den teknologiska utvecklingen, behövs förståelse och förutseende om vilka risker förändringen medför för arbetsförmågan. På en nationell nivå är det här viktigt för att stöda sysselsättningen och arbetskarriärerna samt den nationella konkurrenskraften, säger direktör Pauli Forma från spetsenheten Arbetsförmåga och arbetskarriär.

Väänänen tillämpar olika fler- och tvärvetenskapliga tillvägagångssätt, där bland annat samhällsvetenskapliga, psykologiska, epidemiologiska och medicinska referensramar möts. Han arbetar med flera internationella universitet och han har ett omfattande inhemskt nätverk. Åren 2003–2018 har Väänänen tillsammans med sina kolleger publicerat över 100 referentgranskade vetenskapliga publikationer, varav de flesta har publicerats i internationellt högklassiga vetenskapliga tidskrifter.

Han har tjänstgjort som ansvarig forskare för forsknings- och utvecklingsprojekt som finansierats av bland annat Finlands Akademi, Arbetarskyddsfonden och ESF (Europeiska socialfonden). Han har en bakgrund som samhälls- och beteendevetare. Han har disputerat vid Tammerfors universitet (2005) och universitet i Groningen (2010). Väänänen har förutom Arbetshälsoinstitutet verkat vid sju internationella universitet och organisationer i sammanlagt tre år. Ari Väänänen är också gästprofessor vid universitetet i Kent.

Kontaktuppgifter:

Ari Väänänen, forskningsprofessor, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 5824540, ari.vaananen@ttl.fi

Pauli Forma, direktör, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 5254530, pauli.forma@ttl.fi

Mediatjänster
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tiina Kaksonen, koordinator
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 3015, 358 50 3643158
www.ttl.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 560 anställda.

Taggar:

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

Prenumerera

Media

Media