Forskningsprojekt om arbetsmiljön vid användning av 3D-skrivare

Pressmeddelande 05/2015, Helsingfors

Arbetshälsoinstitutets Nanosäkerhetscenter har i samarbete med Aalto-universitetet och Helsingfors universitet inlett en undersökning av arbetsmiljön vid användning av 3D-skrivare. Undersökningen är den första i sitt slag i Finland, och även internationellt är ämnet relativt outforskat. Syftet med projektet är att ta fram riktlinjer för en trygg arbetsmiljö i alla skeden av användningen av 3D-skrivare. Resultaten av detta projekt kan vara till nytta också för hemanvändare.

Exponeringen för fasta partiklar och gasformiga föroreningar i olika skeden av tillverkningsprocessen vid användning av 3D-skrivare utreds med hjälp av mätningar och expertbedömningar. Med hjälp av mätresultaten kan man bedöma graden av exponering för föroreningar i inandningsluften och de effekter exponeringen har på arbetstagarnas hälsa. Projektet söker också nya metoder för hantering av eventuella utsläpp och risker i arbetet.

– Jag upplever det här projektet som mycket angeläget. Vi räknar med att resultaten kommer att väcka intresse också internationellt. Vi har redan länge framhävt de nya tekniska möjligheter som 3D-skrivarna erbjuder och hur viktigt det är att använda de nya metoderna på ett ansvarsfullt sätt, säger Jukka Tuomi, medlem av projektets ledningsgrupp och ordförande för Firpa, den finländska föreningen för främjande av friformsframställning.

Projektets målsättning är att ta fram anvisningar för säker användning av 3D-skrivare. Anvisningarna är avsedda för de företag där 3D-skrivare används och deras anställda och för företag som tillverkar och importerar 3D-skrivare. Anvisningarna gör det möjligt att vid planeringen av nya produktionslokaler för 3D-printing tillgodose kraven på god säkerhet och arbetsmiljö redan i planeringsskedet.

Säker användning av 3D-skrivare är viktigt också för hemanvändare

Resultaten av denna undersökning kan användas för att identifiera miljörisker också vid användning av 3D-skrivare för hobby- eller hemmabruk. I denna typ av skrivare bygger processen vanligen på smältning av termoplast, vilket leder till utsläpp som kan vara skadliga för hälsan. I hemmiljö har man inte tillgång till punktutsugssystem för effektiv utluftning av utsläppen. Dessutom kan hemanvändare via utländska webbshoppar skaffa sig olika material som inte är avsedda för hobby- och hemmabruk och kanske inte uppfyller EU:s säkerhetskrav.

– Ännu vet man inte tillräckligt mycket om vilka slags utsläpp skrivarna ger ifrån sig och hur skadliga de är. För att undvika hälsoproblem i samband med användningen måste man se till att ventilationen fungerar bra. Det här gäller både hemma och på arbetsplatsen, understryker specialforskare Anna-Kaisa Viitanen vid Arbetshälsoinstitutet.

– För hemmabruk rekommenderar jag sådana produkter som har finländska eller europeiska återförsäljare. Vid tillverkning av smycken eller andra föremål avsedda för långvarig hudkontakt bör man kontrollera med leverantören att materialet säkert lämpar sig för smyckesbruk. Tillverkaren ansvarar för sina produkters säkerhet, konstaterar Tuomi.

Huvudfinansiär för projektet är Arbetarskyddsfonden. Projektet genomförs med medverkan av företagen Alphaform Oy, EOS Finland Oy och miniFactory Oy Ltd, som är verksamma inom branschen för 3D-printing.

Mer information

Anna-Kaisa Viitanen, specialforskare, TkD, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 825 0672, anna-kaisa.viitanen[at]ttl.fi
Jukka Tuomi, forskningsdirektör vid Aalto-universitetet och ordförande för
Firpa (Finnish Rapid Prototyping Association), tfn 0500 713 420, jukka.tuomi[at]aalto.fi
Kaarle Hämeri, professor, Helsingfors universitet, tfn 040 568 4487, kaarle.hameri[at]helsinki.fi

Läs mer om ämnet här

På finska
Projektbeskrivningen
på Arbetarskyddsfondens webbplats
Nyhetsartikeln i IT-viikko 22.7.2013 om en studie utförd vid Illinois Institute of Technology, där man undersökte utsläpp från 3D-skrivare under laboratorieförhållanden.

På engelska
Arbetshälsoinstitutets
Nanosäkerhetscenter
Ultrafine particle emissions from desktop 3D printers, Atmospheric Environment, Vol 79, November 2013, Pages 334–339

Mediatjänster
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tuula Vauhkonen, informatör
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 6170
www.ttl.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på sex orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Arbetshälsoinstitutet har cirka 730 anställda.

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera