Insamling av ny information om hur företagare återhämtar sig från arbetet

Arbetshälsoinstitutet informerar 24.1.2018

Denna vecka får närmare 75 000 finländska företagare inbjudan att delta i en studie där syftet är att främja arbetsförmågan och återhämtningen från arbetet. 

Forskningen visar att löntagare som arbetar mer än 55 timmar i veckan löper ökad risk för hjärt–kärlsjukdomar. Motsvarande forskning när det gäller företagare saknas. Man vet emellertid att företagare har klart längre arbetsveckor än löntagare. Gallup-undersökningar har visat att nästan hälften av företagarna arbetar mer än 50 timmar i veckan, och nästan en tiondel mer än 70 timmar i veckan.

– Vi saknar forskningsbaserad kunskap om hur de långa arbetsdagarna påverkar företagarna och hur man bäst kan främja återhämtningen från arbetet – under både arbetsdagen och fritiden, säger ledande expert Jaana Laitinen vid Arbetshälsoinstitutet.

– Av mikroföretagarna är det bara ett fåtal som har ordnat med egen företagshälsovård, där de kan få hjälp att följa och främja sin arbetsförmåga. Tillförlitlig forskningsbaserad kunskap behövs också för arbetet med att utveckla företagshälsovårdstjänsternas innehåll och utöka företagshälsovårdens täckningsgrad, påpekar hon.

Ny mobilbaserad app för företagare

För den aktuella undersökningen har en mångvetenskaplig forskargrupp utvecklat en ny mobilbaserad app. Den har utvecklats i nära samarbete med företagare. Genom undersökningen utreds om rådgivning via en mobilapp kan användas för att påverka företagares beteende och främja deras arbetsförmåga och återhämtning från arbetet.

– Mobilappen finns ju alltid till hands och kan vara ett bra sätt att erbjuda råd och stöd. Hittills har 605 företagare anmält att de är intresserade av delta. Undersökningen har marknadsförts huvudsakligen via sociala medier. Antalet anmälningar visar att den svarar mot ett behov, konstaterar Laitinen.

Rådgivningens innehåll bygger på forskningsbaserad kunskap och rådgivningsmetoderna är sådana som i tidigare forskning har konstaterats främja beteendeförändringar. De teknologiska lösningar som används i appen hjälper användarna att ändra sitt beteende och stöder genomförandet.

– Vi har baserat vårt utvecklingsarbete på en mångvetenskaplig kombination av bästa möjliga forskningskunskap och praktiska kunnande. Appen hjälper användaren att ställa upp mål och ger råd och anvisningar om hur man återhämtar sig från arbetet.  Arbetshälsoinstitutet genomför projektet i samarbete med forskargrupper vid universiteten i Uleåborg, Tammerfors och Köln, säger professor Harri Oinas-Kukkonen vid Universität Uleåborg.

– Vår undersökning är unik även internationellt sett. Så vitt vi vet har det inte tidigare gjorts forskningsstudier med målsättningen att främja företagares återhämtning från arbetet. Detta kom fram i samband med vår omfattande översikt av litteraturen på området, konstaterar Laitinen.

Företagare kan anmäla sig till undersökningen på adressen www.ttl.fi/palaudu eller genom att besvara frågorna i den inbjudan som vi skickat ut per e-post. Undersökningen är öppen för alla heltidsarbetande företagare som har företag med mindre än 10 anställda.

Undersökningen är en del av Promo@Work-projektet Evidensbaserat hälsofrämjande på arbetsplatserna. Projektet genomförs av Arbetshälsoinstitutet i samarbete med universiteten i Uleåborg, Tammerfors och Köln. Det finansieras av Rådet för strategisk forskning, som verkar i anslutning till Finlands Akademi.

Mer information: ledande expert Jaana Laitinen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 046 851 4426, jaana.laitinen[at]ttl.fi

Mediatjänster
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tiina Kaksonen, koordinator
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 3015, 358 50 3643158
www.ttl.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 560 anställda.

Taggar:

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera

Media

Media