Nanosäkerhetsforskarna presenterar sin vision för EU:s forskningsstrategi

Arbetshälsoinstitutet har i samråd med Europas ledande nanosäkerhetsforskare tagit fram en forskningsstrategi på uppdrag av Europeiska kommissionen. Strategin drar upp riktlinjer för de fokusområden för nanosäkerhetsforskningen som kommissionen kommer att ta in i sitt 8:e ramprogram, Horizon 2020. Under åren 2015–2025 väntas EU:s finansiering av nanosäkerhetsforskningen uppgå till cirka 200 miljoner euro. Forskningsstrategin överlåts till företrädare för EU-kommissionen och den irländska regeringen torsdagen den 20 juni 2013 i Dublin.

Kommissionen har nu för första gången bett forskarsamfundet utveckla innehållet i programmet för finansiering av nanosäkerhetsforskningen. Strategin är avsedd att tjäna som ett stöd för kommissionens beslutsfattande och inriktningen av forskningsfinansieringen. Arbetet med att ta fram riktlinjerna har letts av Arbetshälsoinstitutet.

– Vi är stolta över att kommissionen gav just oss i uppdrag att sköta samordningen. Vi ser det som ett tecken på att man uppskattar vårt arbete, säger forskningsprofessor Kai Savolainen, direktör för Arbetshälsoinstitutets Nanosäkerhetscenter och ledare för Nanosäkerhetsklustret.

Viktigt att satsa på säkerhetsforskning

Den nya forskningsplanen drar upp riktlinjer för de strategiska forskningsbehoven. Tyngdpunkten bör läggas på forskning som strävar efter att förklara bl.a. vilka egenskaper hos olika nanomaterial som är biologiskt skadliga för människor och andra levande varelser.

– Det är en ödesfråga för hela nanoområdet att de material och teknologier man använder sig av är trygga och säkra. En av forskningens målsättningar är att utveckla enkla och billiga metoder som gör det möjligt att kategorisera industriframställda nanomaterial utgående från deras egenskaper och att förutse materialens eventuella hälsoskadliga effekter för konsumenter och arbetstagare som kommer i kontakt med materialen, understryker Arbetshälsoinstitutets specialforskare Lea Pylkkänen, som hade hand om redigeringen av strategidokumentet.

I ramprogrammet Horizon 2020 definieras nanoteknologin som en nyckelteknologi (Key Enabling Technology, KET) och ett område av stor betydelse bl.a. för Europas konkurrenskraft.

Över hundra nanosäkerhetsforskare medverkade i strategiarbetet

Forskningsstrategin upprättades av Arbetshälsoinstitutet i samråd med medlemmarna i det europeiska nanosäkerhetsklustret (NanoSafety Cluster), som består av över hundra experter på nanosäkerhetsforskning. Den samlade expertisen representerade olika specialområden som bl.a. exponering och riskbedömning, molekylärbiologi, toxikologi och materialforskning. Från Finland deltog experter från Arbetshälsoinstitutet samt företrädare för Östra Finlands universitet, Tammerfors tekniska universitet, Tukes och VTT. Riktlinjerna kan vid behov uppdateras även i ett senare skede.

EU-finansieringen är ett livsvillkor för den finländska nanoforskningen och bl.a. för Nanosäkerhetscentrets existens.

– Den inhemska finansieringen är ytterst begränsad: Finland har inte ett enda forskningsprogram som är helt inriktat på nanoforskning. Endast enstaka forskningsprojekt får då och då finansiering från t.ex. Finlands Akademi och Arbetarskyddscentralen, berättar Savolainen.

Arbetshälsoinstitutets Nanosäkerhetscenter är Europas ledande forskningscenter för forskning i säkerheten hos industriellt framställda nanopartiklar, speciellt på arbetsmiljöområdet.

Forskningsprogrammet överlämnas under högtidliga former

Forskningsprofessor Kai Savolainen överlämnar den 220-sidiga forskningsstrategin Nanosafety in Europe 2015-2025: Towards Safe and Sustainable Nanomaterials and Nanotechnology Innovations till representanter för EU-kommissionen och en företrädare för regeringen i Irland den 20 juni 2013 i Dublin. Överlämnandet sker vid Nanosäkerhetsklustrets möte, som hålls i samband med EuroNanoForum-kongressen. Vid tillställningen representeras EU-kommissionen av direktör Herbert von Bose och enhetschef Christos Tokamanis från Generaldirektoratet för forskning och innovation. Irlands regering representeras av vice generaldirektör Sharon McGuinness från den irländska hälso- och säkerhetsmyndigheten, Health and Safety Authority.

Mer information

specialforskare Lea Pylkkänen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 2244, 046 850 5076, lea.pylkkanen[at]ttl.fi
forskningsprofessor Kai Savolainen,
Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 2200, 040 742 0574, kai.savolainen[at]ttl.fi

Se även

Strategic Research Agenda – Nanosafety in Europe 2015-2025

Nanosäkerhetscentret
Arbetshälsoinstitutets Nanosäkerhetscenter har som sin viktigaste målsättning att trygga arbetsmiljösäkerheten på finländska arbetsplatser där man hanterar nanomaterial.
Nanosäkerhetsklustret
Arbetshälsoinstitutet fungerar som samordnare av Nanosäkerhetsklustret, en sammanslutning av EU-finansierade projekt för främjande av nanosäkerheten

Pressmeddelande 8.4.2013 Arbetshälsoinstitutets nanosäkerhetsprojekt – en europeisk framgångshistoria
Pressmeddelande 29.10.2012 Nanoteknologi kräver säkerhetsforskning av ett helt nytt slag

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på sex orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Arbetshälsoinstitutet har närmare 800 anställda.

Prenumerera