• news.cision.com/
  • Työterveyslaitos/
  • Personer exponeras fortfarande inom flera branscher för sådant som orsakar yrkessjukdomar trots att asbestsjukdomar och bullerskador minskar

Personer exponeras fortfarande inom flera branscher för sådant som orsakar yrkessjukdomar trots att asbestsjukdomar och bullerskador minskar

Report this content

Antalet yrkessjukdomsfall fortsätter minska. Ändå exponeras personer fortfarande för till exempel kemikalier i arbetet. Enligt den nyss färdigställda statistiken för 2017 är de vanligaste fastställda yrkessjukdomarna hos personer i arbetsför ålder bullerskada, allergisk kontaktdermatit, irritativ kontaktdermatit, pleuraplack och yrkesastma. Av yrkessjukdomar hos personer i arbetsför ålder konstateras 70 procent hos män, och spektret för yrkessjukdomar skiljer sig mellan könen. Uppgifterna framgår av årspublikationen av Arbetshälsoinstitutets register över arbetsrelaterade sjukdomar. Man kan även bekanta sig med materialet i tjänsten Arbetslivskunskap.

År 2017 registrerades sammanlagt 3 375 fall av yrkessjukdom eller misstanke om yrkessjukdom i registret över arbetsrelaterade sjukdomar (TPSR), vilket är 17 procent färre än föregående året. Av dessa var 1 055 fastställda yrkessjukdomsfall, och deras antal minskade med 29 procent under ett år.

Genomsnittsåldern för fastställda yrkessjukdomsfall var 56 år i materialet, och knappt en tredjedel av fallen konstateras efter arbetskarriären. Hos personer i arbetsför ålder är bullerskada den vanligaste fastställda yrkessjukdomen, och hos personer över 65 år är de vanligaste yrkessjukdomarna pleuraplack och bullerskada.

Arbetshälsoinstitutets överläkare Kirsi Koskela och specialsakkunnig Johanna Lehtimäki berättar att det minskande antalet fall beror i synnerhet på färre fall av traditionella yrkessjukdomar, dvs. bullerskador och asbestsjukdomar. Ännu finns det inga bevis på att användningen av agenser som orsakar till exempel symptom i luftvägarna och hudsjukdomar skulle minska på arbetsplatserna.

De näst vanligaste fastställda yrkessjukdomarna hos personer i arbetsför ålder efter bullerskada var allergisk kontaktdermatit, irritativ kontaktdermatit, pleuraplack och yrkesastma, i likhet med läget 2016. Kemiska agenser orsakade 44 procent av alla yrkessjukdomsfall hos personer i arbetsför ålder.

Ytbeläggningskemikaliet epoxi är den mest betydande orsaken till yrkesrelaterade hudsjukdomar. Arbetsuppgifter inom byggbranschen som medför exponering för epoxi är till exempel ytbeläggning av golv, ytbeläggning av rör och sprutmålning.

– Epoxiallergi är inte något tillfälligt utan kan riskera arbetet inom branschen. Därför är det viktigt att eksem hos arbetstagare som arbetar med epoxi identifieras och arbetstagaren styrs till ändamålsenliga undersökningar. Att noggrant skydda huden i arbetet till exempel med rätt valda skyddshandskar ska tas allvarligt, säger biträdande överläkare Maria Pesonen på Arbetshälsoinstitutet.

Mest yrkessjukdomar konstaterades hos jordbrukare

Både kvantitativt och i relation till sysselsatta konstaterades flest fastställda fall av yrkessjukdom hos personer i arbetsför ålder inom branschen ’jordbruk och boskapsskötsel, jakt samt service i anslutning härtill’.

Enligt yrkeskategori konstaterades de flesta fastställda yrkessjukdomsfallen hos personer i arbetsför ålder bland: 1. jordbrukare och djuruppfödare m.fl.; 2. byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer); 3. verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer. I relation till sysselsatta var incidensen högst bland officerare och bland jordbrukare och djuruppfödare.

– När man tolkar statistiken är det viktigt att beakta att yrkessjukdomar endast kan konstateras om arbetstagaren är försäkrad. Till exempel inom frisör- och skönhetsbranschen har alla företagare inte försäkringar. Dessutom kan tröskeln att söka sig till undersökningar vara hög i otypiska arbetsförhållanden, såsom i säsongsarbete och hyrt arbete, och utländska arbetstagare känner alltid inte till vårt system. Det är möjligt att alla yrkessjukdomar tyvärr inte diagnostiseras, säger Kirsi Koskela, överläkare på Arbetshälsoinstitutet.

Stora skillnader mellan kvinnor och män vad gäller spektret för och mängden yrkessjukdomar

Av de fastställda fallen av yrkessjukdom hos personer i arbetsför ålder registrerades 70 procent för män och 30 procent för kvinnor. Även spektret för yrkessjukdomar avviker tydligt enligt kön.

Bland män i arbetsför ålder är bullerskada den vanligaste fastställda yrkessjukdomen. Allergisk kontaktdermatit är den näst vanligaste yrkessjukdomen, jämfört med tidigare då pleuraplack var näst vanligast.

Bland kvinnor i arbetsför ålder är irritativ kontaktdermatit den vanligaste fastställda yrkessjukdomen. Antalet fall av denna sjukdom överskred marginellt allergisk kontaktdermatit. Den tredje vanligaste yrkessjukdomen är fortfarande yrkesastma. Det är anmärkningsvärt att av alla fall av yrkessjukdom bland kvinnor i arbetsför ålder konstateras cirka var fjärde (24 procent) hos kvinnor som är under 30 år medan motsvarande siffra är 8 procent hos män.

– Fallen bland kvinnor berättar mer om den riktning som vi är på väg mot vad gäller yrkessjukdomar när bullerskador och asbestsjukdomar minskar, säger Kirsi Koskela.

Bekanta dig med information om yrkessjukdomar i tjänsten Arbetslivskunskap

  • Uppgifterna från registret över arbetsrelaterade sjukdomar uppdateras årligen till tjänsten Arbetslivskunskap, där materialet kan granskas enligt yrkessjukdom, agens, yrke, näringsgren, landskap, kön och åldersklass.
  • Utöver de nyaste uppgifterna för 2013–2017 innehåller tjänsten även materialen från 2012–2016 och 2011–2015.
  • Uppgifterna finns på finska, svenska och engelska.
  • Se närmare: Faställda yrkessjukdomar 2011-2017.

Ytterligare information

  • Överläkare Kirsi Koskela, Arbetshälsoinstitutet, Kirsi.Koskela@ttl.fi, tfn 043 820 0452
  • Biträdande överläkare Maria Pesonen (hudsjukdomar), Arbetshälsoinstitutet, Maria.Pesonen@ttl.fi, tfn 046 850 5031
  • Överläkare Irmeli Lindström (lungsjukdomar), Arbetshälsoinstitutet, Irmeli.Lindstrom@ttl.fi, tfn 046 851 1898

Se också

Mediatjänster

Päivi Lehtomurto, specialexpert inom mediekommunikation
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn +358 50 4156 309
paivi.lehtomurto@ttl.fi

Juha Hietanen, specialexpert inom mediekommunikation
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn +358 50 477 32 67
juha.hietanen@ttl.fi

Arbetshälsoinstitutets materialbank

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda. ttl.fi

Taggar: