Samtidig smärta, sömnlöshet och depression ger tiodubblad risk för nedsatt arbetsförmåga

Arbetshälsoinstitutet informerar, Pressmeddelande 4/2016, Helsingfors 18.1.2016

Flerlokaliserad smärta, sömnlöshet och depression är vanligt förekommande symtom bland den yrkesaktiva befolkningen. Samtidig förekomst av dessa symtom kan medföra en avsevärd försämring av arbetsförmågan och ökad användning av hälsovårdstjänster. Detta framgår av en nyligen publicerad undersökning som utförts av Arbetshälsoinstitutet och Institutet för hälsa och välfärd. Undersökningen presenteras i en artikel i Finlands läkartidning 1–2/2016.

Samtidig förekomst av flerlokaliserad smärta, sömnstörningar och depressionssymtom är förenad med tiodubblad risk för nedsatt arbetsförmåga, femdubblad risk för frekventa läkarbesök och fyrdubblad risk för hög sjukfrånvaro. Av de undersökningspersoner som hade nedsatt arbetsförmåga var det mer än 80 procent som uppvisade minst ett av dessa tre symtom.

– Smärta, sömn och depressiva symtom har traditionellt analyserats som separata helheter utan samband med varandra. Vår studie visar att arbetsförmågan och behovet av hälsovårdstjänster i hög grad påverkas av om smärtan är begränsad till ett ställe eller förekommer på flera ställen samtidigt och om den är förenad med andra symtom som t.ex. sömnstörningar och sänkt stämningsläge, säger specialforskare Leena Kaila-Kangas vid Arbetshälsoinstitutet.

Enligt undersökningen hade en tredjedel av finländarna i yrkesaktiv ålder under den föregående månaden upplevt smärta från flera ställen.  En tredjedel (29 %) led av sömnstörningar och en femtedel (20 %) av depressiva symtom.

En fjärdedel hade minst två av dessa symtom samtidigt. Ungefär 7 procent upplevde alla tre symtom samtidigt, vilket betyder att cirka 150 000 yrkesaktiva personer har en avsevärt förhöjd risk att drabbas av arbetsoförmåga.

– Det är viktigt att identifiera dessa personer, så att man i tid kan sätta in nödvändiga stödåtgärder, säger arbetshälsodocent Helena Miranda vid Helsingfors stads företagshälsa.

– Smärtpatienter bör också få aktiv behandling för sina eventuella sömnlöshets- och depressionssymtom. Forskningen visar att läkemedelsfria behandlingsformer är att föredra framför läkemedelsbaserade vårdformer, säger Miranda.

Undersökningen baserar sig på befolkningsstudien Hälsa 2000 och omfattar uppgifter om cirka 4000 yrkesaktiva finländare. Det är den första analysen av samförekomsten av muskuloskeletal smärta, sömnlöshet och depressionssymtom bland den finländska vuxenbefolkningen. Undersökningen ger också en bedömning av sambandet mellan dessa symtom och sådana folkhälsorelaterade indikatorer som arbetsförmåga (självskattad och läkarbedömd), frekventa läkarbesök och hög sjukfrånvarofrekvens.

Mer information:

Företagsläkare, docent Helena Miranda, Helsingfors stads företagshälsa, tfn 0400 219 250, helena.miranda(at)hel.fi

Specialforskare Leena Kaila-Kangas, Arbetshälsoinstitutet, tfn 0438266204, leena.kaila-kangas(at)ttl.fi

Artikel: Miranda H, Kaila-Kangas L, Heliövaara M och Martimo K-P. Laaja-alainen kipu, unettomuus ja masentuneisuus – työkyvyn vakava uhka? Finlands läkartidning 1−2/2016, s 29−36.(http://www.laakarilehti.fi/files/nostot/nosto1_1.pdf)

Mediatjänster
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tuula Vauhkonen, informatör
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 6170
www.ttl.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. 50 % av budjetten kommer från staten. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Arbetshälsoinstitutet har cirka 650 anställda.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media