Videoförmedlad grupphandledning främjar småföretagares arbetsförmåga

Report this content

Arbetshälsoinstitutet informerar 2.10.2017, pressmeddelande 47/2017

Arbetshälsoinstitutet har gett ut en handbok om videoförmedlad grupphandledning. Handboken innehåller råd och anvisningar både för planerare och genomförare av handledningsverksamhet. Distansmottagning är redan nu ett vedertaget sätt för läkare att hålla kontakt med sina patienter, speciellt i glesbygden. För företagshälsovården öppnar det nya möjligheter, särskilt när det gäller utvecklingen av tjänster för småföretagare.

– Av småföretagen är det ungefär hälften som har företagshälsovård. Egen företagshälsovård för företagare innebär i praktiken oftast bara sjukvård. Småföretagare önskar sig också förmånliga och lättillgängliga tjänster från företagshälsovårdsenheter och organisationer. De vill också ha möjlighet till kamratstöd. För att svara på dessa behov har vi utvecklat en metod för videoförmedlad grupphandledning, berättar ledande experten Jaana Laitinen vid Arbetshälsoinstitutet.

Den handbok som vi nu ger ut baserar sig på ett utvecklingsarbete, där vi vid sidan av experthandledning har lagt särskild vikt vid kamratstöd. Deltagarna medverkade i videoförmedlad grupphandledning via gratisprogrammet Skype for Business. Grupperna, som bestod av företagare, träffades fem gånger för att behandla frågor som deltagarna själva hade lyft fram. En del av grupperna var fokuserade på faktorer som påverkar arbetsförmågan. Där gick man närmare in på frågor om sömn, stress, mat och motion, företagets ekonomi och förändringsprocesser.

Småföretagare behöver stöd för arbetsförmågan

– Småföretagare har ett starkt arbetsengagemang, som i många fall leder till längre arbetsveckor än vad som bra för hälsan. Sömnbrist och sömnstörningar är vanliga. Det är viktigt att satsa på den dagliga återhämtningen från arbetet. Många småföretagare har betalat in så små premier för sin företagarpension att de inte har råd att gå i pension. Det är därför speciellt angeläget att stötta arbetsförmågan i karriärens slutskede, säger arbetshälsopsykolog Heli Hannonen, som fungerade som handledare för grupperna.

Handboken innehåller konkreta och praktiska råd. Handledaren kan använda videoförmedlad handledning både för att förmedla information och för att medvetet uppmuntra deltagarna att dela sina känslomässiga upplevelser med varandra. Videoförmedlad grupphandledning är en arbetsform som lämpar sig för många olika aktörer, bl.a. för företagsläkare och företagshälsovårdare. Den lämpar sig också för hälsovårdare och för att användas som organisationsledd verksamhet.  

– Den videoförmedlade arbetsformen skapar nya möjligheter vid sidan av traditionella gruppmöten. Den är också kostnadseffektiv, eftersom både deltagarna och handledarna kan delta i mötena på den egna hemorten och via sina egna datorer, konstaterar Jaana Laitinen.

Bekanta dig med handboken Nya former för kamratstöd och nätverkande

Nya former för kamratstöd och nätverkande – råd om videoförmedlad gruppverksamhet (på finska): https://www.ttl.fi/vinkkeja-videovalitteisen-ryhmatoiminnan-onnistumiseen/

En tryckt version av handboken kan rekvireras gratis på adressen kirsi.timonen[at]ttl.fi

Handboken ”Nya former för kamratstöd och nätverkande – råd om videoförmedlad gruppverksamhet” har tagits fram inom ramen för ESF-projektet Kvinnor och arbete – hälsofrämjande för och med företagarkvinnor. Handboken baserar sig på erfarenheterna från detta projekt. Inom projektet ordnades videoförmedlad kamratgruppsverksamhet för företagare under åren 2015–2017.

Mer information

arbetshälsopsykolog Heli Hannonen, Arbetshälsoinstitutet, tfn  030 474 6114, heli.hannonen[at]ttl.fi

ledande expert Jaana Laitinen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 6006, jaana.laitinen[at]ttl.fi

forskare Kirsi Timonen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 2165, kirsi.timonen[at]ttl.fi

senior expert Anne Salmi, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 6013, anne.salmi[at]ttl.fi

Webbsidorna Kvinnor och arbete (på finska): www.ttl.fi/naisettyossa

Information till företagare (på finska): https://www.ttl.fi/yrittaja/

Kom och lyssna på företagarhistorier ur levande livet i Uleåborg 21.11.2017. Där får ni bl.a. höra Saimi Hoyer berätta historien om sitt företagande. Anmälningar tas emot på adressen: https://koulutus.ttl.fi/Default.aspx?tabid=686&id=4224&language=fi-FI

Mediatjänster
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tiina Kaksonen, koordinator
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 3015, 358 50 3643158
www.ttl.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 560 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Den videoförmedlade arbetsformen skapar nya möjligheter vid sidan av traditionella gruppmöten. Den är också kostnadseffektiv, eftersom både deltagarna och handledarna kan delta i mötena på den egna hemorten och via sina egna datorer
ledande experten Jaana Laitinen, Arbetshälsoinstitutet