Yrkeskarriärerna blir inte längre, om vi inte kan minska arbetsoförmågan

Press meddelande 61/2014

Ur arbetslivets synpunkt är det bra att det nu har fattats ett beslut om utvecklingen av pensionssystemet. Höjningen av den nedre gränsen för arbetspensionsåldern kommer troligtvis att bidra till att förlänga yrkeskarriärerna i viss utsträckning. Det är också bra att arbetstyngden beaktas vid fastställande av pensioneringstidpunkten.

Arbetshälsoinstitutet anser emellertid att det är betänkligt att beslutet inte erbjuder någon lösning på de förluster som orsakas av sjukpensioneringar. Varje år blir cirka 20 000 personer sjukpensionerade vid en ålder av i genomsnitt 52 år. Den arbetsinsatsförlust som orsakas av förtida pensionsavgång beror till två tredjedelar på sjukpensioneringar. Det här hotar att omintetgöra en stor del av pensionsreformens förlängande effekt på yrkeskarriärerna.

Arbetshälsoinstitutet föreslår att man i snabb ordning inleder ett brett upplagt program för att minska behovet av sjukpensionering. Det är både möjligt och nödvändigt att ta bättre vara på den yrkesaktiva befolkningens återstående arbetsförmåga.

Se också Arbetshälsoinstitutets generaldirektör Harri Vainios förslag 29.8.2014

”Talko för att minska arbetsoförmågan".

Varje år sjukpensioneras mer än 20 000 finländare. Genomsnittsåldern för sjukpensionering är 52 år. De som arbetar fram till ålderspensionen är i genomsnitt 63,5 år när de blir pensionerade. De arbetsår som går förlorade till följd av arbetsoförmåga innebär en stor förlust i både mänskligt och ekonomiskt avseende. En minskning av antalet sjukpensioneringar med hälften skulle ge en samhällsekonomisk kostnadsbesparing på 5 miljarder euro varje år.

Den vanligaste orsaken till sjukpensionering är sjukdomar i rörelseorganen och psykisk ohälsa. Det är möjligt att minska sjukpensionstalen. De metoder som tagits i bruk under 2000-talet har visats vara effektiva.

År 2007 infördes t.ex. systemet med partiell sjukdagpenning, som har visats kunna främja återgången till arbetet och möjligheterna att fortsätta i arbetet. Masto-projektet 2008–2011 ledde bl.a. till förbättringar i fråga om förebyggande och tidig diagnos av depression och främjande av rehabilitering och arbetsåtergång. Antalet nya sjukpensioneringar har faktiskt minskat en aning under de senaste åren.

Men nästan 250 000 sjukpensionerade är ändå ett alltför stort antal. Om yrkeskarriärerna ska bli längre, måste vi anstränga oss mer för att minska förekomsten av arbetsoförmåga.

Vi måste bli bättre på tidigt ingripande

Vi måste bli bättre på att ta tag i problemen i tid och ordna med vård, rehabilitering och återgång till arbetet. Bättre resultat kräver effektivare åtgärder och bättre samarbete. Också det förebyggande arbetet kan bli effektivare genom bättre samarbete.

På arbetsplatserna har ledarskapet, arbetarskyddet, personalutvecklingen och företagshälsovården fjärmat sig från varandra i alltför hög grad. Genom ökat samarbetet kan arbetsplatserna göra en bättre och kostnadseffektivare insats för att minska förekomsten av arbetsstress, sjukfrånvaro, arbetsolyckor och arbetsoförmåga.

Det behövs en rejäl satsning i sann talkoanda för att minska behovet av sjukpensionering. Arbetsoförmåga har omfattande konsekvenser för arbetslivet och hela vårt välfärdssystem. Därför krävs det ett brett samarbete mellan förvaltningar, arbetsmarknadsorganisationer, försäkringsanstalter och servicesystem, ända ner på arbetsplatsnivå.

Arbetshälsoinstitutet har beredskap att leda ett sådant talko – för om arbetsförmågan inte räcker till, går det inte att förlänga yrkeskarriärerna.


Mer information

Harri Vainio, generaldirektör, Arbetshälsoinstitutet, tel. 030 474 2340

Guy Ahonen, direktör för verksamhetsområdet Förändring genom kunskap, Arbetshälsoinstitutet, tfn 0500 477 727, guy.ahonen(at)ttl.fi

Mediatjänster:
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Lotta Englund, informatör
Arbetshälsoinsitutet
tfn. 358 30 474 2948

Tuula Vauhkonen, informatör
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 6170
www.ttl.fi

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera